nieuws

Gemeenten kunnen vastgoed goedkoper exploiteren

bouwbreed

De ontwikkeling en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed als buurthuizen, zwembaden, scholen en multifunctionele accommodaties kosten gemeentelijke overheden veel geld. Het gevolg is dat voorzieningen die niet noodzakelijk zijn, met sluiting worden bedreigd of inmiddels zijn gesloten. Naar de visie van Emirto Rienhart kan in meerdere gevallen de ontwikkeling en het beheer van maatschappelijk vastgoed stukken voordeliger waardoor dergelijke voorzieningen kunnen worden gehandhaafd.

Een slim en doordacht accommodatiebeleid is daarbij de eerste stap. Een zorgvuldig planvormingsproces en het optuigen van een op maat gesneden beheersorganisatie volgen daarna.

Veel gemeenten hebben verschillende soorten maatschappelijk vastgoed in eigendom en beheer. Deze scholen, buurthuizen, bibliotheken en multifunctionele accommodaties bevinden zich al dan niet verspreid over het gemeentelijk grondgebied. Vaak hebben deze voorzieningen ieder apart ruimten met dezelfde functies zoals een eigen kantine, keuken en een gemeenschappelijke ruimte.

Het spreekt voor zich dat wanneer de voorzieningen relatief dicht bij elkaar liggen clustering van gemeenschappelijke functies niet alleen de realisatie maar ook het beheer aanzienlijk goedkoper kan maken.

In praktijk maken wij regelmatig mee dat een gemeente voornemens is een bepaalde voorziening te vernieuwen of ontwikkelen terwijl er niet naar mogelijkheden van clustering van bestaande voorzieningen is gekeken.

Oplossingsrichtingen

Het formuleren van een accommodatiebeleid is een belangrijke stap om maatschappelijk vastgoed op een efficiënte manier te ontwikkelen en exploiteren.

Het opstellen van een �actief� accommodatiebeleid begint met het ontwikkelen van een integrale langetermijnvisie op de huisvesting van maatschappelijke functies. Van daaruit kan vervolgens een accomodatiebeleid worden ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen die van invloed zijn op de diverse, doorgaans weinig flexibele, accommodaties. Deze (externe) ontwikkelingen bevinden zich op zes verschillende terreinen: economisch, demografisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, politiek-bestuurlijk en ecologisch. In onderstaande figuur is een en ander schematisch weergegeven.

Na een nadere analyse van het maatschappelijk vastgoed kan bij de ontwikkeling van het accommodatiebeleid bijvoorbeeld blijken dat het slopen van in het gebied gelegen maatschappelijk vastgoed en het geclusterd nieuw bouwen voordeliger is dan het laten bestaan van de verschillende losse gebouwen. Dit is zeker het geval wanneer de onderhoudsbehoefte van het bestaande vastgoed hoog is en de boekwaarde laag. Wanneer de vrijkomende gronden op een aantrekkelijke locatie liggen en met woningbouw of commerciële functies kunnen worden herontwikkeld, kan hiermee vaak de geclusterde multifunctionele nieuwbouw meer dan gefinancierd worden. Ondanks dat moeilijk te voorspelen is wat voor effect deze ontwikkelingen zullen hebben op de huisvesting van maatschappelijke functies, is het van belang dat middels diverse scenario�s inzichtelijk wordt gemaakt binnen welke bandbreedte het accommodatiebeleid moet worden vormgegeven.

Praktijkervaring

Een accommodatiebeleid gebaseerd op een zorgvuldige integrale langetermijnvisie kan gemeenten helpen hun vastgoedportefeuille op een efficiëntere manier te ontwikkelen en beheren.

Samenwerking en afstemming vanaf de vroegste fasen waarbij de praktijkervaring van de gebruikers wordt benut, leidt tot de meest efficiënte oplossing.

Ir. Emirto Rienhart

Senior consultant bij ProCap Projectmanagement, Utrecht

Integrale langetermijnvisie kan helpen

Reageer op dit artikel