nieuws

Verdringing

bouwbreed

Staatssecretaris Van Hoof heeft zijn plan om volgende week maandag voor alle werknemers in de Europese Unie de grens open te stellen niet ongeschonden door het parlement gekregen. De combinatie CDA/PvdA zette hem de voet dwars. Jet Bussemaker (PvdA) vond dat de bewindsman volledig door de pomp was gegaan. Zelfs een uit- stel naar 1 […]

Staatssecretaris Van Hoof heeft zijn plan om volgende week maandag voor alle werknemers in de Europese Unie de grens open te stellen niet ongeschonden door het parlement gekregen. De combinatie CDA/PvdA zette hem de voet dwars. Jet Bussemaker (PvdA) vond dat de bewindsman volledig door de pomp was gegaan. Zelfs een uit-

stel naar 1 januari 2007 was volgens jaar nog niet zomaar geregeld, want eerst moet Van Hoof zijn zaakjes op orde hebben. Sleutelbegrip in de het debat is de verdringing van Nederlandse werknemers door buitenlanders. Vooral in het transport en in de bouw zou van verdringing sprake zijn.

Het hele debat heeft naar mijn gevoel een hoog kolenstoker-op-de-elektrische-trein-gehalte.

Er is sprake van een achterhoedegevecht. Natuurlijk moet de (gemeentelijke) overheid toezien op kwalitatief aanvaardbare huisvesting van haar ingezetenen en dus ook buitenlandse werknemers. Natuurlijk is het de taak van de arbeidsinspectie alert te zijn op het naleven van de wettelijke bepalingen die voor arbeid gelden. Vanzelfsprekend hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een rol bij het goed naleven van collectieve arbeidsovereenkomsten. Maar hoe kan je de toestemming om de grens voor alle werknemers uit de EU te openen nu afhankelijk maken van de correcte uitvoering van het bovenstaande. Is daar in algemene zin dan veel dat niet deugt? De huisvesting laat vaak te wensen over. Van Hoof heeft geen instrument om daar iets aan te veranderen. De gemeenten hebben beperkte middelen. Alle andere voorwaarden suggereren, dat er veel niet in de haak is op het terrein van arbeidsomstandigheden en cao-naleving. Dat heeft dan echter niets met het vraagstuk van het openstellen van de grens te maken. En hoe moet een bewindsman dat allemaal voor 1 januari aanstaande aantonen?

Feitelijk geldt dit tevens voor het andere argument tegen de instroom van vooral Poolse arbeidskrachten, de verdringing. Wanneer is er verdringing aan de orde? Kort gezegd zouden dan Nederlandse beroepsbeoefenaars werkloos worden of blijven door de buitenlandse instroom.

Oorzaken kunnen zijn de bereidheid om tegen een lagere beloning aan de slag te gaan en flexibel te zijn als het gaat om het aantal uren dat gewerkt wordt en de tijdstippen waarop. Voor werkgevers zijn dit kenmerken die een werknemer aantrekkelijk maken.

Werknemers en hun vakbonden zien verworvenheden afbrokkelen. Dat dit weerstand en verzet oproept is begrijpelijk. De ondergrens is de wet en de cao. De vakbonden in de bouw kan in dit kader overigens niet worden aangewreven dat zij met de rug naar de toekomst staan. Verdringing in de zin van het niet meer beschikbaar zijn van arbeidsplaatsen voor Nederlandse werknemers is niet aan de orde. Het gaat om inzet, flexibiliteit en vakmanschap.

In het debat gaat het echter om 1 mei 2006 of 1 januari 2007 en of kan worden aangetoond, dat een sector niet via Nederlandse of anders ingezetenen van de oude EU-landen zijn arbeidsvoorziening kan regelen. Welke maatstaven leg je daarvoor aan? Ook hier zijn alle kenmerken van een achterhoedegevecht te herkennen.

Ten slotte de gevolgen van het dichthouden van de grens. Dit resulteert onherroepelijk in een toeneming van illegale arbeid en ook tot een groter aantal zelfstandigen met een schimmige status. Voor deze groepen is in het geheel geen cao van toepassing en er valt dan ook niets na te leven of te controleren.

Ook zaken als minimumloon, het minimum aantal vakantiedagen en arbeidsuren zijn dan niet aan de orde. Hier zit de echte mogelijkheid van verdringing en die wordt op geen enkele manier tegengegaan met de huidige stellingname van de meerderheid in de Tweede Kamer.

Het illegale verblijf kan met één pennenstreek ongedaan gemaakt worden. Bovengronds is controle op naleving van wetten en bepalingen een stuk eenvoudiger.

Reageer op dit artikel