nieuws

Handreiking Europaproof Gemeenten verschenen

bouwbreed Premium

In maart 2006 verscheen de Handreiking Europaproof Gemeenten op initiatief van de VNG, Europa Decentraal en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op 27 april zal er een speciale studiedag aan het onderwerp worden gewijd. Wat heeft de handreiking de lezer te bieden?

De opstellers van de handreiking geven duidelijk aan dat Europa niet meer is weg te denken uit het functioneren van de gemeenten dat het daarom noodzakelijk is goed geïnformeerd te zijn en blijven van alle regels die gemeenten kunnen raken. Dat betreft rechtstreeks werkende artikelen uit het EG-verdrag en richtlijnen maar ook verordeningen en niet te vergeten de jurisprudentie van het Europese Hof heeft grote invloed.

De handreiking gaat in op het vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Deze vrijheden zijn het fundament van de interne markt en mogen niet worden gehinderd. De handreiking schetst de werking van de vier aspecten van het vrije verkeer en hoe gemeenten daar mee te maken kunne krijgen.

Het Europees aanbesteden wordt ingeleid met een beschrijving van de huidige regelgeving en een korte schets van die regelgeving in totaal van de Europese aanbestedingsregelgeving. Vervolgens worden de stappen in het proces naar de aanbesteding omschreven. Van de soort opdracht en de drempelbedragen tot aan de keuze van de aanbestedingsprocedure en de aankondiging van de opdracht.

Aandacht is er ook voor het niet juist aanbesteden van een opdracht en hoe bijvoorbeeld de omvang van een opdracht te bepalen. Enige voorbeelden, zoals het aanbesteden van reïntegratie-opdrachten, het aanbesteden van projectontwikkeling en het aanbesteden van afvalverwerking. Het onderdeel over aanbesteden wordt gecompleteerd met een checklist voor de openbare procedure en een checklist voor de niet-openbare procedure.

Staatssteun

Het gunnen via onderhandelingen komt kort aan bod en er wordt afgesloten met een overzicht van vindplaatsen met relevante informatie. Dit onderdeel is ook voor inschrijvers lezenswaardig. Op een heldere wijze wordt een overzicht gegeven.

In het hoofdstuk over staatssteun wordt inzicht gegeven in wat staatssteun precies is. Vervolgens wordt een korte inleiding gegeven in het Europese staatssteunbeleid. Daarna wordt gekeken naar hoe gemeenten met staatssteunaspecten in aanraking kunnen komen en wat dan te doen.

In het hoofdstuk worden concrete voorbeelden aangehaald en het wordt afgesloten met een checklist en een overzicht van vindplaatsen met verdere informatie. Ook dit hoofdstuk is voor opdrachtnemers lezenswaardig.

De milieuregelgeving is het meest bekende terrein waar gemeenten met Europese regels te maken krijgen. Naast de door de Nederlandse overheid omgezette Europese richtlijnen kan er soms sprake zijn van rechtstreekse werking van regels uit die Europese richtlijnen, wanneer de omzetting naar het Nederlandse kader niet juist is geweest. Die rechtstreekse werking wordt door belanghebbenden dan ingeroepen en de rechter moet die regels toepassen. Dat maakt het lastig hanteerbaar. De schrijvers van de handleiding adviseren de gemeenten in dergelijke gevallen bij hen informatie in te winnen.

Het laatste grote hoofdstuk behelst subsidies. Ook hier weer een duidelijke inleiding, voorbeelden een checklist en verwijzingen. Al met al is de handreiking prettig leesbaar en het maakt abstracte materie tastbaar. Vindplaatsen handreiking: www.vng.nl, www.europadecentraal.nl en www.bz.nl/bbe.

Reageer op dit artikel