nieuws

Gebruiker bepaalt bij aanpak ring Utrecht-Noord Doelstelling

bouwbreed

Tijdens een bijeenkomst in 2005 is door de top van de gww-sector aan de NieuwBouw, een netwerkorganisatie van jonge professionals toegezegd, dat zij de Noordelijke Ring van Utrecht uit mag werken volgens het principe De gebruiker bepaalt. De Nieuwbouw wil laten zien dat het anders kan en draait met dit principe het besluit- en planvormingsproces om: het proces wordt vraaggestuurd.Aanstaande maandag begint een campagne waarbij alle gebruikers van de Ring Utrecht-Noord uitgenodigd worden mee te denken.

Vanaf 1 mei krijgen alle bewoners en bedrijven rond de Ring Utrecht-Noord een flyer en een vragenlijst in de brievenbus. In het project gaat het om het genereren van geschikte oplossingen waar de gebruikers om vragen voor problemen waar de gebruikers mee te maken hebben. In de traditionele besluitvorming maakt de overheid plannen en hebben burgers vervolgens de mogelijkheid tot inspraak. In de praktijk heeft de gebruiker (van een weg, een gebied, de binnenstad en dergelijke) echter vaak het idee dat de projecten die worden uitgevoerd niet beantwoorden aan de wensen van de gebruikers. Ook overheerst het gevoel dat er vanuit de gebruikers geen invloed uitgeoefend kan worden.

De Ring Utrecht-Noord (N230) is een gecombineerde provinciale en gemeentelijke weg aan de noordkant van Utrecht. De Ring Utrecht Noord verbindt de A2 (Utrecht-Amsterdam) en de A27 (Almere-Utrecht) en bestaat uit een 2×2 strooks autoweg met gelijkvloerse kruisingen (rotondes en verkeerslichten).

Probleemdefinitie

In de aanpak �De Gebruiker bepaalt� krijgt de gebruiker allereerst de kans om te bepalen óf er sprake is van een probleem op de Noordelijke Ring van Utrecht. Als er daadwerkelijk een probleem is, dan krijgt �de gebruiker� de mogelijkheid om te bepalen hoe de oplossing er uit zal zien. Door het opstellen van spelregels en het aanleveren van visies (zoals de Nota ruimtelijke ordening) en feiten (zoals verkeersaantallen) creëren de stakeholders de speelruimte waarbinnen de gebruikers kunnen werken. In een discussie tussen de gebruikers en de stakeholders worden vervolgens op basis van consent besluiten genomen. Dit resulteert uiteindelijk in een probleemdefinitie en een oplossing die door �de gebruikers� worden gedragen. Behalve het hiervoor beschreven projectresultaat is de aanpak van dit vraaggestuurde planvormingsproces natuurlijk een belangrijke uitkomst van dit project.

Onder gebruikers wordt verstaan: (toekomstige) weggebruikers (automobilisten, transporteurs), maar ook bewoners rondom de Noordelijk Ring Utrecht, bedrijven en recreanten (sport, cultuur, natuur).De speelruimte voor de gebruikers wordt bepaald door formele instanties. Deze instanties worden in dit project �de stakeholders� genoemd. De belangrijkste stakeholders zijn: Rijkswaterstaat, DGP, DGTL, de Provincie, de gemeentes Maarssen en Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bouwend Nederland, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Federatie Utrecht, Transport en Logistiek Nederland en VNO/NCW.

Breedgedragen

Het proces kan worden verdeeld in twee fasen. Een eerste fase waarin de gebruikers het probleem bepalen en een tweede fase waarin de gebruikers de oplossing bepalen. Volgende week begint de campagne waarin alle gebruikers van de Ring Utrecht Noord worden uitgenodigd mee te denken. Deze enquête is bedoeld om het probleem van de Noordelijke Ring Utrecht boven tafel te krijgen. Daarbij is er vanaf vandaag een website beschikbaar waarop gebruikers hun mening kunnen ventileren (www.degebruikerbepaalt.nl). Op basis van de enquête en de website worden kleinere groepjes van gebruikers gevormd Samen met de expertise van de stakeholders zullen gebruikers tot een probleemstelling en vervolgens tot een realiseerbare oplossing kunnen komen. Met deze vernieuwende aanpak denkt de NieuwBouw tot een breedgedragen plan voor de Ring Utrecht Noord te komen. De verwachting is dat op de gww-top van 2006 de eerste resultaten aan de sector kunnen worden gepresenteerd.

Het moet anders in de bouwsector, dat is waar het bij De NieuwBouw, een netwerkorganisatie waarin jonge professionals van diverse organisaties actief zijn in de bouwsector om draait. Doelstelling van deze organisatie is bewust zijn van elkaars positie en belangen. De eindgebruiker en professionele samenwerking staan centraal. Zij wil aan de hand van goede voorbeelden en vernieuwende aanpakken en ideeën de bouwsector in een beter daglicht zetten. En door het daadwerkelijk toepassen van vernieuwende concepten wil deze organisatie van jonge professionals aantonen dat vernieuwing werkt. Voor meer informatie: José van der Loop, 06 22237728, internet:

www.denieuwbouw.nl

Vanaf 1 mei krijgen alle bewoners

Reageer op dit artikel