nieuws

Waterschap bouwt twee zeegemalen op Terschelling

bouwbreed

terschelling – Wetterskip Fryslân wil twee zeegemalen op Terschelling bouwen. Met de bouw is een investering van 2,2 miljoen euro gemoeid. De gemalen zorgen ervoor dat het waterpeil in de laaggelegen polder bij overvloedige regelval op niveau blijft.

Net als alle andere eilanden heeft Terschelling een bijzondere waterhuishouding met alleen maar neerslag, verdamping en (zoute) kwel van grondwater. Daarnaast kan in een periode met veel neerslag wateroverlast ontstaan in het bebouwde gebied omdat er dan bij hoog water niet kan worden geloosd op de Waddenzee. Ook zorgt verzilting in het landbouwgebied en verdroging in de natuurgebieden voor problemen. Daarnaast vreest het waterschap ook de stijging van de zeespiegel.

Met de bouw van twee zeegemalen bij Lies en Kinnum kan het teveel aan water, ook tijdens hoogwater, worden geloosd. Hiermee is het mogelijk ook in de toekomst de huidige peilen te handhaven. Daarnaast wil men in de duinen een natuurlijker waterhuishouding realiseren en het water langer vasthouden. Hiervoor worden op een aantal plekken waterlopen gedempt. De Adviescommissie Integraal Waterbeheer Terschelling moet haar goedkeuring nog geven, waarna het voorstel de inspraak in kan.

Reageer op dit artikel