nieuws

Veiligheid dijkbreuk: methode achterhaald

bouwbreed

den haag – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een methode opgesteld voor de veiligheid tegen overstromen waarbij te verwachten schade meespeelt. Daarmee zou de huidige aanpak met overstromingskansen achterhaald zijn. Of de methode rimpelloos past in de studie Veiligheid Nederland in Kaart zal hopelijk dit najaar blijken.

De studie van het CPB volgt uit een kosten-batenanalyse van dit bureau vorig jaar naar de veiligheid tegen overstromen in verband met het programma �Ruimte voor de rivier�. Een aanpak met overstromingskansen bleek tot onvolkomenheden te leiden. Daarom heeft het CPB gezocht naar een methode om te komen tot optimale veiligheid voor de zeearmen en de dijkringgebieden langs de Nederlandse rivieren.

Bij economische groei is niet de overstromingskans, maar de verwachte schade de centrale variabele in de echte optimale veiligheidsstrategie, schrijft het CPB. De methode blijkt cijfermatige uitkomsten op te leveren die duidelijk afwijken van de normen die in de Wet op de waterkering zijn vastgelegd.

Het CPB meent dat het discussierapport �Optimal safety standards for dike-ring areas� een wetenschappelijke basis kan leggen voor een wettelijke veiligheidsfilosofie tegen overstromen. Bovendien denkt het CPB dat het discussierapport kan bijdragen aan de maatschappelijke discussie over een nieuwe wettelijke veiligheidsdiscussie die staatssecretaris Schulz (V&W) eind 2005 is gestart.

De verkenning van Schulz, �Veiligheid Nederland in Kaart (VNK), naar de aanpassing van de bescherming van ons land tegen hoogwater vormt de basis van deze discussie. Een tussenstand is al naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ministerie heeft samen met waterschappen en provincies voor zestien dijkringen de kansen en gevolgen van overstromingen – globaal – in kaart gebracht. Voor drie van deze gebieden zijn de gevolgen gedetailleerd in beeld gebracht: de Noordoostpolder, Zuid-Holland en het Land van Heusden/De Maaskant.

De voorlopige resultaten bieden volgens de staatssecretaris voldoende inzicht om nu al te kiezen voor de risicobenadering die bij VNK wordt gehanteerd.

Gevraagd naar de methode van het CPB-rapport en de risicobenadering van de verkenning, laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten dat de definitieve uitkomsten van de verkenning dit najaar worden gepresenteerd.

De woordvoerder verwijst naar stukken en brieven die zijn verstuurd en vindt daarmee de vraag afdoende te hebben beantwoord. Hij denkt trouwens dat de vraag eerder thuis hoort bij het Expertise Netwerk Waterkeren, de opvolger van de Technische Adviescommissie Waterkeringen. Deze �kastje naar de muur� informatie kan mogelijk volgend jaar verleden tijd zijn met de aanvang van het Delta-Instituut, het kennisinstituut waarin onderzoek op het gebied van water, dijken en infrastructuur zal worden samengebracht.

Reageer op dit artikel