nieuws

Uitsluiten is maatwerk

bouwbreed

den haag – Op basis van de aanbestedingsregels kan een aanbestedende dienst bedrijven die bepaalde overtredingen of misdrijven hebben begaan of zich op andere wijze hebben misdragen, uitsluiten van een aanbestedingsprocedure. Makkelijk is dat niet, maar in sommige gevallen is het verplicht.

Dat blijkt uit beleidslijnen die Economische Zaken daarvoor heeft opgesteld. De aanbestedende diensten van het Rijk zijn verplicht om te toetsen of zich zulke gevallen hebben voorgedaan. Andere aanbestedende diensten kunnen dat op dezelfde manier doen. Als de nieuwe Raamwet eind volgend jaar in werking treedt, moeten andere overheden ook gaan toetsen.

Artikel 45 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) kent twee typen uitsluitingsgronden. Het eerste lid van dit artikel legt de aanbesteder de plicht op om iedere gegadigde of inschrijver, die onherroepelijk veroordeeld is op grond van een van de genoemde artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, uit te sluiten. Alleen om dwingende redenen van algemeen belang kan de aanbesteder hier van afwijken.

Het derde lid geeft aan de aanbesteder de mogelijkheid om de gegadigden op wie een van de zeven genoemde gronden van toepassing is, uit te sluiten. Het gaat onder meer om faillissement of dreigend faillissement en het begaan van een ernstige beroepsfout.

De beoordeling of daadwerkelijk tot uitsluiting wordt overgegaan en voor hoe lang die uitsluiting geldt, dient steeds proportioneel en niet-discriminatoir te zijn. Wie zich daar niet aan houdt, kan door een rechter op de vingers worden getikt. Proportioneel houdt het in dat de uitsluiting en de duur van die uitsluiting in verhouding moeten staan tot de ernst van de onregelmatige gedraging en de omvang van de overheidsopdracht. Uitsluiten vraagt om maatwerk per aanbestedingsprocedure.

Een tweede uitzondering op het uitgangspunt dat de opdracht wordt opengesteld voor alle geïnteresseerde ondernemingen is artikel 19 Bao respectievelijk artikel 26 van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass), waarin staat dat de aanbestedende dienst kan bepalen dat alleen sociale werkplaatsen de opdracht kunnen krijgen. 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels