nieuws

SER bepleit verplichte bestuurscode schappen

bouwbreed Premium

den haag – De Sociaal Economische Raad (SER) wil dat bedrijf- en productschappen een verplichte code van goed bestuur opstellen. Dit moet gebeuren om de kwaliteit van het bestuur en de publieke verantwoording te verankeren.

In de code kunnen wat de SER betreft zaken worden geregeld als normen voor zorgvuldig bestuur en integriteit, intern toezicht, verantwoording, communicatie en personele unies. Ook kan erin worden opgenomen wanneer publiekrechtelijk optreden door het schap opportuun is, over de werkingssfeer, de samenloop van heffingen of de behandeling van klachten. Dit schrijft de Raad in het conceptadvies dat vrijdag wordt vastgesteld.

Om de code een zo breed mogelijk draagvlak te geven, vindt de SER dat die door de schappen zelf moet worden opgesteld, waarbij de belanghebbenden zoveel mogelijk betrokken moeten worden. Vervolgens kan de code wettelijk worden verankerd.

Het conceptadvies ademt de sfeer dat voor de aangesloten bedrijven duidelijker moet worden wat de schappen voor hen doen. Dat is in lijn met de toekomstvisie die onder meer het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (HAO) eind vorig jaar het licht heeft doen zien.

Daarin past ook het leggen van een duidelijke relatie tussen wat het schap voor een (deel)sector doet en de betaling door de bedrijven. Een bestemmingsheffing acht de SER daarvoor het geëigende instrument. “Het vergroten van het aandeel van de bestemmingsheffingen in de bekostiging van de activiteiten van de schappen zal leiden tot een grotere herkenbaarheid voor de bedrijfsgenoten en daarmee tot vergroting van het draagvlak”, heet het in het advies.

Volgens de SER zijn de schappen al een eind op weg om de regeldruk te verminderen en de kosten in de hand te houden. Zo is de regelintensiteit van de bedrijfslichamen in ruim vijf jaar meer dan gehalveerd. Het HAO kent nog maar één inhoudelijke verordening. In 2004 waren de administratieve lasten met zo�n 23 miljoen zeer gering en zijn inmiddels nog verder gedaald. Een verdere verlaging staat op stapel.

Ook de heffingen dalen. Algemene heffingen zijn sinds 2002 met 12 procent gedaald, bestemmingsheffingen met 39 procent. De gemiddelde hoogte van de heffing van bedrijfschappen ligt per ondernemer op zo�n 250 euro per jaar.

De SER gaat verder uitgebreid in op de werkingssfeer van schappen. Door dat correct te doen, kan ervoor worden gezorgd dat ondernemingen die slechts als nevenactiviteit activiteiten uitvoeren waarvoor het schap is ingesteld, niet onnodig onder de heffingen en regelingen van het schap vallen. Dit kan door in het instellingsbesluit voorzieningen te treffen of in heffingsverordeningen drempelbedragen op te nemen, waardoor bedrijven met dergelijke geringe nevenactiviteiten geen heffing opgelegd krijgen.

De SER is verder voorstander van het opheffen van het moratorium op het instellen van nieuwe schappen. Dat is in 2003 ingesteld in afwachting van een oordeel over de toekomst van de schappen. De SER meent dat bij dit moratorium staatsrechtelijke en bestuurlijke vraagtekens kunnen worden geplaatst.

Reageer op dit artikel