nieuws

Overeenstemming in conflict over hoogte meerwerk

bouwbreed

Een jong monument was prachtig gerenoveerd. De architecten en ook de gemeente als opdrachtgever ontvingen hiervoor diverse prijzen. Er ontstond echter wel eenconflict over meerwerk.

In februari 2000 bereikten een gemeente en een architectencombinatie mondeling overeenstemming over architectenwerkzaamheden met bijbehorend honorarium voor het ontwerp en de bouwbegeleiding van de renovatie en herbestemming van een jong monument. Het vastleggen van het mondelinge akkoord in een contract had heel wat voeten in aarde en gebeurde pas in juni 2001. In het uiteindelijke contract kwamen partijen een vast honorarium overeen van bijna 2,4 miljoen gulden, gebaseerd op bouwkosten van 23 miljoen gulden. Aanpassing van het honorarium kon slechts bespreekbaar zijn indien de bouwsom zou wijzigen als gevolg van aanvullende wensen van de opdrachtgever.

De gemeente en de architectencombinatie kregen uiteindelijk een geschil over meerwerk van bijna 700.000 euro. De architecten waren van mening dat op basis van de S.R., het honorarium moest worden aangepast in lijn met de ontwikkeling van de bouwkosten. De gemeente hield echter vast aan een strikte uitleg van de contractbepaling waarbij een vast honorarium was overeengekomen. Brieven en gesprekken met advocaten leidden niet tot oplossing van het geschil. De architecten hielden zelfs een getuigenverhoor voor de rechtbank om een verklaring van recht te verkrijgen over de integrale toepassing van de S.R. als onderdeel van de mondelinge overeenkomst in 2000. Zij beargumenteerden dat met het oog op de goede trouw in de precontractuele fase de gemeente zich niet kon beroepen op het vaste honorarium uit het contract. De zaak lag tevens politiek gevoelig omdat het college al verschillende malen budgetoverschrijdingen in de bouw en exploitatie had moeten melden aan de raad.

Het college van B&W gaf mij opdracht de positie van de gemeente bij een eventuele arbitrage in beeld te brengen. Toen de architecten het college verzochten om, ter voorkoming van arbitrage, een onafhankelijke deskundige in te schakelen vroeg de gemeente mij om te bemiddelen. Vanwege mijn eerder onderzoek voor de gemeente was mijn acceptatie als bemiddelaar door de architecten van wezenlijk belang. Voor de architecten bleek dit geen probleem, hetgeen tot uitdrukking kwam in het gezamenlijk dragen van de bemiddelingskosten.

Voor de oplossing van dit geschil stelde ik een gefaseerd plan van aanpak op.

Fase 1: inventariseren standpunten

Na een gesprek met de architectencombinatie verifieerde ik de door beide partijen ingebrachte argumenten. De architecten kregen de beschikking over mijn eerdere onderzoeksrapport voor de gemeente. In samenwerking met hun advocaat werd het standpunt van de architecten juridisch geduid. Op basis van al deze informatie stelde ik een rapport op, waarbij ik aangaf binnen welke marges een eventuele arbitrage-uitspraak zou uitkomen. Na acceptatie van dit rapport, startte de tweede fase.

Fase 2: belangen als basis voor de onderhandelingen

Nu de standpunten genoegzaam bekend waren en ook van alle kanten onderbouwd werd gestart met de inventarisatie van de achterliggende belangen. Op deze wijze werd het beeld compleet waarna een onderhandelingsagenda opgesteld kon worden.

Fase 3: onderhandelingen

De onderhandelingen hadden plaats onder mijn voorzitterschap. Na elke onderhandeling werd een gespreksverslag vastgesteld. Deze aanpak resulteerde binnen 3 maanden in een oplossing voor het conflict, met een kostenplaatje van 12.000 euro te betalen in de verhouding 50-50.

Beide partijen bereikten overeenstemming over de hoogte van het te betalen meerwerk. De verhouding tussen de gemeente en de architecten is inmiddels ook volledig hersteld. Dit blijkt onder andere uit het feit dat zij hebben afgesproken gezamenlijk festiviteiten te organiseren rondom de ontvangen prijzen.

Mr. Paul P.H.M. Smeets

Directeur van het Bureau voor

Conflictmanagement in de bouw, Maastricht

psmeets@bouwconflict.nl

Smeets is aangesloten bij de beroepsvereniging van Bouwmediators. Voor informatie over bouwmediation: www.bouwmediators.nl

Reageer op dit artikel