nieuws

Leergang aanbestedingsrecht

bouwbreed

den haag – Congressen op het gebied van aanbesteden zijn er inmiddels in overvloed, specifieke opleidingen op het gebied van aanbestedingsrecht zijn er nog niet. Toch is het beleid van het kabinet gericht op het stimuleren van de professionaliseren van aanbestedende diensten. De VU springt in dit gat met een (postdoctorale) Leergang Aanbestedingsrecht, die in september begint.

Willen aanbestedende diensten, het bedrijfsleven en overige partijen die met het aanbestedingsrecht te maken hebben op hun taken berekend zijn, dan dienen zij van de bestaande regelgeving en jurisprudentie en van de recente ontwikkelingen op dit terrein op de hoogte te zijn én te blijven. Om in deze behoefte te voorzien gaat de VU Law Academy op 4 september 2006 van start met de nieuwe (jaarlijks terugkerende) postdoctorale Leergang Aanbestedingsrecht, onder leiding van prof.mr. C.E.C Jansen, hoogleraar privaatrecht, en mr.dr. E.R. Manunza, universitair hoofddocent Europees recht, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit algemeen geschoolde juristen (dat wil zeggen: zonder specialisatie) die zich willen specialiseren in de juridische aspecten van het fenomeen �aanbesteden�. In de tweede plaats richt de leergang zich op gespecialiseerde niet-juristen (dat wil zeggen: vanuit een andere discipline gespecialiseerd op het terrein van aanbestedingen) die op zoek zijn naar kennis over de juridische aspecten van dat fenomeen. Vanzelfsprekend staat de leergang ook open voor aanbestedingsjuristen.

Doel is voldoende juridische kennis op te doen om op verantwoorde wijze te kunnen participeren in aanbestedingsprocedures. De bijeenkomsten worden verzorgd door docenten werkzaam in de wetenschap, de advocatuur en de overheid. De docenten geven vanuit hun eigen invalshoek invulling aan de bijeenkomsten en laten de cursist aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden op inzichtelijke wijze kennis maken met de meest actuele en relevante aspecten van het aanbestedingsrecht.

Werkcolleges

De Leergang is verdeeld in elf praktijkgerichte werkcolleges en drie �capita selecta�-colleges. Alle colleges hebben een hoog actualiteitsgehalte. De thema�s van de eerste elf colleges sluiten zoveel mogelijk aan bij het chronologisch verloop van het typische aanbestedingsproces. De laatste drie capita selecta-colleges worden als zelfstandig blok ook opengesteld voor andere geïnteresseerden dan degenen die tot de primaire doelgroep behoren (hier kunnen dus bijvoorbeeld ook de �echte� aanbestedingsjuristen aan deelnemen).

Om actieve participatie aan de colleges mogelijk te maken wordt van de deelnemers verwacht dat voor iedere bijeenkomst de aangeleverde studiestof wordt bestudeerd. De leergang wordt afgesloten met een examen dat – mits een voldoende is behaald – recht geeft op toekenning van een certificaat. Dit examen bestaat uit het schrijven van een uitvoerig paper dat in januari/februari 2007 moet worden voltooid.

Meer informatie: www.rechten.vu.nl/leergangen

Reageer op dit artikel