nieuws

Het ene gif uitdrijven met het andere gif

bouwbreed

Je kunt schadelijke bodemverontreinigingen proberen uit te spoelen met water, maar dat kan lang duren. Goed gekozen chemisch-synthetische oplosmiddelen kunnen het klusje veel sneller klaren, maar zijn zelf ook niet zo fris. Als je het een beetje ongenuanceerd stelt, ben je eigenlijk het ene gif aan het uitdrijven met het andere gif.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1026304

houder: G. Beukeveld, Hoorn

uitvinder: G. Beukeveld

Octrooi 1026304 heeft als titel �In-situ extracties van verontreinigde grond met behulp van diverse extractiemengsels en drainagesystemen�. Het gaat over een methode voor het op locatie reinigen van vervuilde grond. Anders geformuleerd: stukken grond ter plekke schoonmaken door de verontreinigingen geforceerd uit te spoelen met oplosmiddelen.

Meestal wordt het niet zo duidelijk gezegd, maar ook water is een erg goed oplosmiddel. Alleen zijn er nogal wat stoffen die niet of bijna niet in water oplossen. Je kunt onder een door menselijke activiteiten vervuild stuk grond vijftig jaar lang het geïnfiltreerde regenwater wegpompen, maar dan nog kan het overgrote deel van de verontreinigingen zijn achtergebleven in en op de bodemdeeltjes. Het zou efficiënter zijn om van een schep grond eerst in een laboratorium te bekijken met welke oplosmiddelen je de betreffende verontreinigen het beste zou kunnen oplossen. Uitvinder-chemicus Beukeveld kwam uit op een basismengsel van water, methanol, aceton en acetonitril, in diverse verhoudingen. Op zich een combinatie die ook niet erg gezond is. Afhankelijk van de op te lossen vervuilingen kan dat basismengsel worden aangevuld met extra componenten. Het mooie is dat niet-wateroplosbare verontreinigingen op deze manier kunnen oplossen in oplosmiddelen die zelf wel redelijk tot goed oplosbaar zijn in water. De optimale samenstelling van het te gebruiken middel wordt bepaald op grond van onderzoek in een laboratorium, waar meteen het effect kan worden gecontroleerd.

Dieptedrainage

Toch zijn geschikte oplosmiddelen alleen niet voldoende, want na het bedruipen van de grond mogen de opgeloste verontreinigingen niet eenvoudigweg verder de bodem inzakken. Het verontreinigde stuk grond moet daarom vooraf op meerdere dieptes worden voorzien van een horizontaal drainagesysteem. Zulke systemen bestaan al, bijvoorbeeld volgens de zogeheten IFCO-methode, die veel wordt gebruikt voor het ontwateren van  te bebouwen gronden. Daarbij liggen de drainagebuizen horizontaal onder in verticale sleuven die evenwijdig aan elkaar in de bodem zijn aangebracht en vervolgens zijn opgevuld met zand. Ook kunnen damwanden worden geslagen om de verontreinigde plek te isoleren van de niet-vervuilde omgeving. Het weggepompte water met oplosmiddelen en verontreinigingen kan ergens anders worden verwerkt en weer worden gesplitst in schoon water, herbruikbare oplosmiddelen en geconcentreerde vervuiling. Gevolgd door het omzetten van de verontreinigingen in onschadelijke componenten.

Het slimme van de Beukeveld-reiniging zit in het naspoelen met schoon water, waarin de gebruikte oplosmiddelen zoals gezegd redelijk tot goed oplosbaar zijn. Zo moet uiteindelijk alle chemie uit de grond zijn verdwenen, niet alleen het vuil maar ook de reinigingsmiddelen. De uitvinder bezweert in zijn aanvrage dat zijn oplosmiddelen alleen zijn bedoeld om verontreinigingen op te lossen, en niet om chemische reacties  te veroorzaken in de bodem. En dat eventueel achtergebleven laatste restjes met gemak biologisch zullen worden afgebroken. Maar in een telefonische toelichting bekent hij dat zijn aanpak volgens �de bodemwet� eigenlijk (nog) niet is toegestaan. Het is natuurlijk ook niet te verwachten dat zijn oplosmiddelen zich lijdzaam zullen schikken in hun rol en zich niet zullen laten verleiden tot zinloos chemisch geweld. Beukeveld werkt inmiddels aan een subtielere aanpak van het bodemprobleem.

Reageer op dit artikel