nieuws

Europese alternatieve geschillenbeslechting door Solvit

bouwbreed

Met name burgers leggen hun problemen voor aan Solvit. Dat bleek eind februari op een bijeenkomst van de Europese Commissie over deze organisatie. Solvit houdt zich bezig met het op alternatieve wijze beslechten van geschillen met betrekking tot het onjuist toepassen van het gemeenschapsrecht van de Europese Unie. Kenmerk van de aanpak is de snelle doorlooptijd en de lage kosten.

In 2002 is Solvit van start gegaan als een netwerk waarbinnen de Europese lidstaten samen praktische oplossingen zoeken voor problemen die zijn ontstaan als gevolg van de verkeerde toepassing van het Europese recht door een overheid. Burgers en bedrijven kunnen er terecht met hun klachten. Ook aanbestedingen vallen hieronder.

De klachtenprocedure bij Solvit is kosteloos. In ieder land van de Europese Unie is een Solvit-vestiging, alwaar een klacht kan worden ingediend. De procedure start door de indiening van een klacht bij het Solvit-kantoor in het eigen land van vestiging van de klager. De klacht wordt in een centrale database opgenomen en na een globale beoordeling op passendheid binnen de klachtenregeling doorgezonden naar het Solvit-kantoor in het land alwaar de overheid het Europese recht onjuist zou hebben toegepast.

Meestal volgt er dan binnen een week bericht of de klacht in behandeling kan worden genomen. Afhankelijk van het soort probleem kan het korter of langer duren alvorens een pragmatische oplossing is bereikt. Niet alle problemen lenen zich voor deze benadering, met name niet die welke aanpassing van regels noodzakelijk maken.

Solvit tracht normaliter binnen tien weken een oplossing te vinden, waarbij het Solvit kantoor in eigen land fungeert als contactinstantie voor de klager. Een Solvit-oplossing is niet bindend en van een bereikte oplossing is ook geen hoger beroep of iets dergelijk mogelijk. De Solvit-aanpak laat de gang naar de rechter open. Ook blijft het mogelijk bij de Europese Commissie een formele klacht in te dienen. Wanneer een formele weg al is ingeslagen, heeft het geen zin Solvit in te schakelen.

In Nederland is het Solvit kantoor gevestigd bij het ministerie van Economische Zaken. Er is een Nederlandstalige website gemaakt waarop alle relevante informatie op beschikbaar is. Het adres van deze website is: http://europa.eu.int/solvit/site/index_nl. htm.

Actualiteit

Op de workshop in Brussel was duidelijk dat met name burgers hun problemen aan Solvit voorleggen. Het percentage burgers bedroeg 71 procent van het totaal aantal klachten. Het aantal klachten dat bij Solvit is binnengekomen vertoont een duidelijk stijgende lijn. Er wordt een oplossingspercentage van 75 procent van de klachten gerapporteerd en dat is vrij hoog.

Deze ontwikkelingen geven aan dat Solvit niet alleen een krachtig instrument is voor goede oplossingen voor burgers en bedrijven maar dat het ook kan bijdragen aan het besef bij overheden voor in de praktijk ervaren knelpunten van de Europese regelgeving. De op de website gepresenteerd statistieken laten de aanbestedingsklachten niet zien. Gelet op de mogelijkheden is Solvit een goede aanvulling voor het aankaarten van meer algemeen ervaren problemen in de aanbestedingspraktijk in ons Europese �buitenland�.

Reageer op dit artikel