nieuws

Combinatie technieken werkt goed

bouwbreed

gouda – De chemische en biologische reinigingsmethode die bij het saneren van de voormalige gasfabriek in Coevorden worden toegepast, bijten elkaar niet, ze versterken elkaar zelfs. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van het proefproject van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB).

Het gemeentebestuur van Coevorden besloot een aantal jaren geleden tot een grootscheepse revitalisering van het stadscentrum. Volgens het masterplan voor het centrum wordt de oude citadelstructuur in ere hersteld en worden veel woningen aan het water gebouwd.

Uitvoering van het masterplan is echter ondenkbaar zonder de sanering van het voormalige terrein van de gasfabriek, lokaal bekend als het Bogas-terrein. Van 1860 tot 1948 werd hier gas geproduceerd uit steenkolen, met alle kenmerkende verontreiniging van dien. Als restproduct ontstond teer, dat eerst in een teerput werd verzameld en vervolgens werd afgevoerd. Uit de steenkolen kwamen bovendien cyaniden vrij, een stof die de bodem onder menig oude gasfabriek deels een blauwe kleur heeft gegeven.

Saneringsplan

Het voortraject van dit project wordt gekenmerkt door jarenlange stagnatie, maar ook door een sterke afname van de saneringskosten. Werd in 1983 nog geschat dat de sanering mogelijk 16,5 miljoen euro zou kosten, in 2004 bereikten betrokken partijen overeenstemming om een functionele sanering voor 4,5 miljoen euro uit te voeren.

Bepalend bij de afname van de kosten zijn de huidige innovatieve saneringsmethoden waarbij het niet meer nodig is grote hoeveelheden grond af te graven en te laten verwerken in een grondreinigingsinstallatie.

Grontmij Nederland BV heeft het saneringsplan voor de locatie opgesteld. Het plan voorziet in het afgraven van de bovenste laag sterk verontreinigde grond en sloop van restanten van de gasfabriek. In de omgeving van de teerput bleek de bodem ernstig verontreinigd met pak, naftaleen, aromaten en fenol. Deze verontreiniging is in de loop der jaren door een leemlaag heen in het grondwater terecht gekomen, tot een diepte van circa 20 meter.

Inmiddels is het bodemsaneringsproject in uitvoering. De nog aanwezige teerput is leeggehaald, de uitkomende teer is als chemisch afval verwerkt. Momenteel wordt gewerkt aan het saneren van de omgeving van de teerput.

De verontreiniging wordt aangepakt door middel van chemische oxidatie, en op de langere termijn het biologisch zuiveren van het grondwater op grotere diepte. Twee technieken waarvoor graven en grootschalig grondverzet niet nodig zijn. Ook dat is goed voor het milieu. Bovendien is voor chemische oxidatie geen grondwateronttrekking nodig en dat is weer gunstig voor de funderingen van de woningen nabij de sanering.

Bij het maken van dit plan was al bekend dat chemische oxidatie en biologische afbraak van verontreiniging elkaar niet bijten. Uit de voorlopige resultaten blijken beide elkaar zelfs te versterken. Bij chemische oxidatie met waterstofperoxide wordt een grote hoeveelheid zuurstof in de bodem gebracht die een snelle afbraak van tal van organische stoffen teweegbrengt. Die zuurstof blijkt nu stimulerend te werken op de bodembacteriën van de biologische reiniging.

Het oxidatieproces wordt tijdens de injectie van het waterstofperoxide nauwkeurig gemonitord.

Het proefproject van SKB, de netwerkorganisatie ter stimulering van innovatief en kosteneffectief bodembeheer, heeft als doel te onderzoeken in welke mate chemische oxidatie de biologische grondwaterreiniging stimuleert, en of het de �goede� bacteriën stimuleert, namelijk degene die zorgen voor afbraak van verontreinigingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van grondwatermonsters tijdens de sanering door In-Situ Technieken BV uit Wageningen.

Als de verontreiniging rond de teerput is opgeruimd (volgens de planning eind april), dan kan de ontgraven bouwput met een leeflaag worden aangevuld en start Sita Remediation de grondwatersanering. Dit gebeurt door middel van biosparging, een biologische methode waarbij geïnjecteerde voedingsstoffen en zuurstof de bacteriën in de diepere ondergrond stimuleren tot het afbreken van de verontreinigingen. Dit proces gaat ook nog door als op het maaiveld de bouw begint van de geplande stadswoningen.

Reageer op dit artikel