nieuws

Bouw heeft toezichthouder nodig

bouwbreed Premium

Nog maar net zijn er in de bouwnijverheid nieuwe afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden of ze worden al op grote schaal geschonden. En van samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties om ditte voorkomen, is nauwelijks sprake. Dat moet volgens Frans Kokke beter kunnen. Toezicht is noodzakelijk. FNV Bouw introduceert drie voorstellen, alle gericht op een Opta voor de bouw.

Waar collectiviteiten worden opgeheven, zien we vaak toezichthouders ontstaan, die ongewenste effecten moeten voorkomen. Ook de bouw heeft hieraan behoefte. Als het Risicofonds verdwijnt en het Vakantiefonds verandert in Tijdspaarfonds, moet allereerst bij iedereen in de bouw duidelijk zijn hoe de nieuwe regels eruit zien.

Ten tweede moeten ze worden nageleefd. En ten derde moet de werkingssfeer van de cao worden bewaakt; oneigenlijke concurrentie komt immers ook van bedrijven die de cao in het geheel niet toepassen. Schone taken voor een toezichthouder. Ik wil niet nadrukkelijk met het vingertje wijzen. Maar ik stel vast dat cao-afspraken, bedrijfstakregelingen en pensioenregelingen niet overal helder en op dezelfde manier worden overgebracht.

Communicatie is dan ook de basis van betere toepassing van de cao, wat weer oneerlijke concurrentie voorkomt. Dat is een taak van organisaties van werkgevers- en werknemers en van uitvoeringsorganisaties, maar zij kunnen deze taak ook gezamenlijk oppakken. Niet zozeer door dit samen te doen, maar wel door hetzelfde te zeggen, op hetzelfde moment en tegen dezelfde groepen van bedrijven, werknemers en organisaties. Ook interpretatieproblemen gaan daarmee tot het verleden behoren.

Dus: stel een coördinator aan voor de informatie. Geef deze de bevoegdheid om opdrachten te geven aan alle organisaties die over bedrijfstakregelingen en cao-afspraken communiceren en daarvoor betaald worden. Laat de coördinator ook toezien op correcte uitvoering. Cao-partijen houden zelf de uitvoering in handen, maar een onafhankelijk coördinator garandeert dat de boodschap eenduidig is en correct de deur uitgaat.

Als de regels duidelijk zijn, moeten ze worden nageleefd. Het tweede voorstel is om strak toe te zien of de spelregels van de cao correct worden toegepast. Onder leiding van een toezichthouder spreken organisaties van werkgevers en werknemers af hoe ze de naleving inrichten: goed gecoördineerd, zelf naar eigen leden, gezamenlijk en centraal naar niet-leden. Dit toezicht moet alle aspecten van de afspraken omvatten. Dus: correcte uitvoering van cao-afspraken en uitvoeringsmaatregelen; eenduidige interpretatie van regels; coördinatie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties; signalering van problemen; verificatie; doorverwijzing of bemiddeling bij klachten over de toepassing. Ook hier past weer dat werkgevers- en werknemersorganisaties zelfstandig hun eigen activiteiten op deze terreinen uitvoeren. Maar ook hier gaat het er met name om dat wat zij doen duidelijk is, eenduidig, en leidt tot het gewenste resultaat.

Ten derde moet de werkingssfeer van de cao beter bewaakt worden. Er zijn bedrijven die de hele cao niet toepassen. Zulke bedrijven moeten worden aangepakt. Veel meer dan nu toe moeten cao-partijen betrokken worden bij kwesties rond de werkingssfeer van de cao. Deze organisaties zullen zelf op dit terrein actief moeten worden. Onder leiding van een coördinator moeten ze onderzoek instellen en actie ondernemen.

Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor de bouwnijverheid, moeten worden gedwongen de premies te betalen die nodig zijn voor de opleiding van vaklieden, specialisten en technici, voor pensioenregelingen en voor bedrijfstakregelingen. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Tot slot. Voor een effectieve samenwerking zijn nodig: vertrouwen, een goede informatie-uitwisseling en de bereidheid om gezamenlijk oplossingen te zoeken. Bij de Regieraad Bouw en bij PSIBouw is samenwerking één van de belangrijkste uitgangspunten. De organisaties van werkgevers en werknemers moeten daarin nu zelf een belangrijke stap zetten. Gewoon doen.

Frans Kokke

Sectorbestuurder

bouwnijverheid FNV Bouw,

www.fnvbouw.nl

Communicatie is dan ook de basis van

betere toepassing van de cao

Reageer op dit artikel