nieuws

Regionale prognoses

bouwbreed

Nederland is in Europees perspectief een regio en niet eens een hele grote. Dat neemt niet weg dat we binnen Nederland graag weer regio�s onderscheiden en met elkaar vergelijken. Het maken van ranglijstjes die laten zien wie de beste is, of wie in de bezemwagen is terechtgekomen is tegenwoordig aan de orde van de dag. […]

Nederland is in Europees perspectief een regio en niet eens een hele grote. Dat neemt niet weg dat we binnen Nederland graag weer regio�s onderscheiden en met elkaar vergelijken. Het maken van ranglijstjes die laten zien wie de beste is, of wie in de bezemwagen is terechtgekomen is tegenwoordig aan de orde van de dag. Het wemelt van de lijstjes waarop rangordes staan aangegeven. Het rijkste land, het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking, het aantal kippen per vierkante kilometer, ziektes in alle soorten en maten en nog veel meer. Soms leveren deze vergelijkingen nuttige informatie, een andere keer leidt het tot hilariteit, dikwijls is het ook onnuttige informatie.

Het onnuttige zit hem in het ontbreken van de gegevens die een verschijnsel in de juiste context plaatsen. Nederland bijvoorbeeld scoort zoals bekend hoog als het gaat om het aantal inwoners per vierkante meter. Als daarna ook wordt geschermd met een hoge autodichtheid, een hoge uitstoot van wat schadelijke gassen worden genoemd, weinig groen per inwoner etcetera, ben je jezelf aan het herhalen.

Een hoog ontwikkelde economie in een relatief klein land zal de laatstgenoemde verschijnselen per definitie kennen. Als je aan zee woont, is er meer fijn stof in de lucht, op hogere breedten worden in de winter lagere temperaturen gemeten. Nemen we als voorbeeld de regionale ver-

schillen in bouwproductie in Nederland. Het Noorden kent een in verhouding beperkte bevolkingsomvang. Dat komt dan ook tot uitdrukking in verschillen in economische activiteit. Er wordt minder gebouwd, want er zijn nu eenmaal minder woningen, kantoren en wegen nodig.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) biedt in zijn publicatie �Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006, De Nederlandse regio�s�, een goed inzicht in de verschillende grootheden. Voor verschillende deelmarkten wordt de bouwproductie in vijf onderscheiden regio�s per provincie weergegeven. Vergelijkingen zijn daardoor mogelijk, maar hebben alleen zin als alle determinanten in acht worden genomen. Verschillen in marktontwikkelingen kunnen als benchmark worden opgevat. Dat zou echter alleen zinvol zijn als de bedrijven op de verschillende markten in staat zouden zijn door eigen ingrijpen of optreden het totale marktvolume te vergroten. Dat zou kunnen door via beïnvloeding van de vraag naar bouwproductie te komen tot vergelijkbare verhoudingen met de situatie in andere regio�s. De regionale Regieraad Bouw kan de gegevens goed gebruiken. De kennis worden uitstekend worden aangewend om de lokale en regionale politiek te informeren over de (te verwachten) gang van zaken. En vooral ook door te wijzen op wensen. Voor invloed op de gemeenteraadsverkiezingen is het dan wel opschieten geblazen.

De regionale bouwprognoses dienen vooral ook een ander doel. De binnen een regio werkzame bedrijven hebben een houvast voor het opstellen van hun bedrijfsplan, het beoordelen van hun marktaandeel en het kiezen van een koers voor de toekomst. Voor de korte termijn zouden ze natuurlijk het liefs de potentiële bouwopdrachten per straat en huisnummer aangereikt krijgen, maar zover zijn de voorspellers nog niet. Bouwbedrijven zijn meestal regionaal geworteld en hebben kennis van wat er om hen heen gebeurt. Voor het verkrijgen van concrete opdrachten om te bouwen of het vinden van kansen voor het zelf ontwikkelen van projecten heb je weinig aan de bouwprognoses, maar daar zijn ze dus ook niet voor bedoeld. Ze bieden richting aan de ontwikkelingen in de sector en bieden houvast bij het uitstippelen van de koers.

Intussen staan voor alle regio�s de seinen op groen. De bouw heeft klimt overal uit het dal. De bestaande verschillen blijven bestaan en dat is logisch omdat de basisdeterminanten van bevolkingsomvang en de verdeling van de economische activiteiten nu eenmaal vastliggen. Beleid van de (rijks)overheid om hierin verandering te brengen hebben niet veel opgeleverd.

Reageer op dit artikel