nieuws

Luchtwet Van Geel aanzienlijk vertraagd

bouwbreed Premium

den haag – Het lukt staatssecretaris Van Geel (milieu) niet zijn wetsvoorstel voor luchtkwaliteit op korte termijn naar de Tweede Kamer te sturen. Het wetsvoorstel, waarmee Van Geel Nederland van het slot wil halen, zou aanvankelijk al begin januari naar de Tweede Kamer gaan; dit wordt zeker twee maanden later.

Van Geel meldt de flinke vertraging terloops in een brief aan de Tweede Kamer over de salderingsmethode waarmee hij – vooruitlopend op de nieuwe wetgeving – al een deel van de gestrande bouwprojecten wil vlottrekken. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel medio maart naar de Kamer gaat. Kern van het voorstel is dat er een nationaal programma komt waarin maatregelen. die het Rijk, de regio�s en gemeenten nemen om de luchtvervuiling terug te dringen, worden afgestreept tegen bouwprojecten die juist leiden tot meer vervuiling.

In november drong de Kamer met klem aan haast te maken met het wetsvoorstel. Van Geel zegde daarop toe dat hij zijn wet zo snel mogelijk na het kerstreces zou indienen. Ingewijden wezen er toen al op dat Van Geel nog flink wat te vertimmeren had, aangezien de Raad van State veel kritische kanttekeningen bij zijn plan had geplaatst.

Het ministerie van VROM  meldde vervolgens dat het voorstel van Van Geel eind januari of anders begin februari in het kabinet zou worden besproken. Een woordvoerder van het departement kon gisteren geen specifieke reden aangeven voor de vertraging. “Het gaat om een zeer complexe materie waar vanuit verschillende invalshoeken naar moet worden gekeken.”

Salderingsmethode

Ook komt er voorlopig nog geen duidelijkheid of de salderingsmethode van Van Geel in de praktijk enige kans van slagen heeft. Volgens deze regeling is een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit toegestaan mits dit door compenserende maatregelen per saldo niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit in het gebied. De eerste resultaten van de proeven, die de taskforce luchtkwaliteit op basis van de methode doet, onder andere bij het project Tweede Maasvlakte, Amsterdam A10 West en het stationsgebied Utrecht, komen ook medio maart, zo meldt de bewindsman.

Uit de beantwoording van de staatssecretaris op de vragen van de Kamer over de salderingsmethode blijkt dat ook private partijen, zoals projectontwikkelaars, een bijdrage moeten leveren aan maatregelen tegen luchtvervuiling. Volgens Van Geel is het “van groot belang” dat alle partijen die belang hebben bij een project gezamenlijk optrekken.

“Per project zullen juridische bindende en daardoor afdwingbare afspraken moeten worden gemaakt over ieders aandeel in het  treffen van maatregelen”, aldus Van Geel. Hij geeft aan dat gemeenten deze afspraken bijvoorbeeld in bestemmingsplanvoorschriften kunnen opnemen.

De staatssecretaris geeft in zijn brief voor het eerst ook duidelijk aan waar wat hem betreft in principe de grenzen van de gebieden liggen waarbinnen mag worden gesaldeerd. Hij richt zich met zijn plannen op de agglomeraties Amsterdam Haarlem, Den Haag Leiden, Rotterdam Dordrecht, Utrecht, Eindhoven en Heerlen Kerkrade.

Van Geel sluit echter niet uit dat de maatregelen tegen luchtvervuiling in een andere agglomeratie genomen worden dan de agglomeratie waar het vervuilende bouw of infraplan wordt uitgevoerd. Dat is bij voorbeeld mogelijk bij een bedrijventerrein dat grenst aan een andere agglomeratie.

Reageer op dit artikel