nieuws

Vlaamse bouw heeft geen allochtonenquota nodig

bouwbreed

brussel – De arbeidsparticipatie van allochtonen in de Vlaamse bouw is hoog. Daarom zijn verplichte quota onnodig, vindt directeur-generaal M. Dillen van de Vlaamse aannemersorganisatie (VCB).

Vorig jaar waren in Vlaanderen 17,5 procent van de Turkse en 7,7 procent van de Noord-Afrikaanse loontrekkenden in de bouwsector werkzaam, terwijl de bouwsector slechts 5,6 procent van de Vlaamse bevolking werk verschaft, zegt Dillen. De bouwsector heeft volgens hem dus reeds heel wat inspanning geleverd om allochtonen in te schakelen.

De knelpunten op de Vlaamse bouwarbeidsmarkt zijn dusdanig dat iedereen die een bouwvak kent en gemotiveerd is, in de bouwbedrijven aan bod komt, zo meent hij. Dillen: “Het voorstel van federaal minister van arbeid, P. Vanvelthoven, om quota voor allochtonen in te voeren, gaat dus voorbij aan de realiteit in de bouwsector, werkt stigmatiserend en zal alleen maar tot nodeloze administratieve rompslomp leiden.”

De bouwsector heeft volgens Dillen nooit quota nodig gehad om allochtonen een kans te geven. Dit blijkt duidelijk wanneer men de loontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar opsplitst naar nationaliteitsgroep en sector. Dan blijken er relatief meer allochtonen dan Belgen in de bouw te werken.

Slecht voorbeeld

De bouwsector staat hierin niet alleen. Andere industriële sectoren, zoals metaal, kleding en textiel, trekken verhoudingsgewijs ook meer Turken en Noord-Afrikanen aan dan loontrekkenden van Belgische nationaliteit. Wat betreft de tertiaire sector, zijn Turken en Noord-Afrikanen vooral goed vertegenwoordigd in de uitzend- en de horecasector.

Dillen: “Tegelijk blijkt uit de statistieken hoezeer de overheid het slechte voorbeeld geeft. Precies in de sector, die voornamelijk in overheidshanden is, met instellingen zoals scholen, openbare besturen, ziekenhuizen en rustoorden, zijn Turken en Noord-Afrikanen schromelijk ondervertegenwoordigd. Het is dan ook volkomen tegenstrijdig dat de �kleurloze� overheid quota zou gaan opleggen aan firma�s die voor haar werken uitvoeren. Bovendien zijn de experimenten van enkele jaren geleden met sociale clausules voor de inschakeling van langdurig werklozen, op een fiasco uitgelopen. Hieromtrent ontstonden zoveel juridische betwistingen dat de clausules uiteindelijk meer werk hebben bezorgd aan advocaten dan aan werklozen.”

Een belangrijk knelpunt blijft volgens Dillen het scholingsniveau van heel wat allochtonen. Europese burgers, die zich na hun opleiding bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) inschrijven, hebben voor ongeveer 40 procent hoger onderwijs gevolgd. Bij de allochtonen bedraagt dit aandeel amper 9 procent. Bij de hoger geschoolden kan men nauwelijks gewagen van enige achteruitstelling van de allochtonen op het vlak van tewerkstelling. Maar allochtonen kiezen massaal voor het beroepssecundair onderwijs.

Dillen: “Bovendien kiezen allochtonen binnen dit studieniveau te vaak voor minder arbeidsmarktgerichte studiegebieden. Zo is er bij allochtone mannen een opvallende voorkeur voor de studierichting kantooradministratie en veel minder belangstelling voor bijvoorbeeld houtbewerking en bouw.

De bouwbedrijven kampen nochtans met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Elke kandidaat (van welke kleur of afkomst ook) die de knepen van een bouwvak heeft aangeleerd, is in de sector welkom.”

Op basis van de jaarlijkse analyse van de VDAB over de knelpuntberoepen heeft de VCB voor de Vlaamse bouwsector een toptien van knelpuntberoepen opgesteld. Uit deze analyse is gebleken dat in 2004 het beroep van metselaar de kroon spande als knelpuntberoep met maar liefst 1117 aangeboden jobs. Dit is voornamelijk te wijten aan de te beperkte instroom vanuit de bouwopleidingen van het secundair onderwijs. Vandaar dat de VCB iedereen (allochtonen maar ook autochtonen) oproept om voor een bouwopleiding te kiezen.

TABELKOP:Werknemers van 18 tot en met 64 jaar

naar nationaliteit en sector

BelgenTurken Noord-

(+ Bulgaren en Afrikanen

Primaire sector (percentage)0,717,29,4

Secundaire sector28,246,234,3

waaronder: textiel en kleding2,24,53,3

metaal8,912,611,3

bouw5,617,57,7

Tertiaire sector37,529,946,5

waaronder: horeca2,33,57,5

uitzendsector3,312,017,4

Quartaire sector 33,76,79,9

(voornamelijk openbare besturen,

onderwijs en welzijn)

BeroepAantal

Metselaar1117

Timmerman-interieur482

Timmerman-buiten423

Elektricien353

Bekister349

Schilder330

Uitvoerder329

Dakdekker schuine daken324

Stukadoor298

Vloerenlegger/tegelzetter292

Reageer op dit artikel