nieuws

Elektronisch aanbesteden komt op gang

bouwbreed Premium

Binnenkort zal een geselecteerde groep aanbesteders het elektronische aanbestedingssysteem TenderNed op proef gaan gebruiken. Over de datum waarop het landelijk beschikbaar komt, wordt in een later stadium besloten. Op dit moment staan er drie aanbestedingen voor werken op de website. Het systeem wordt eind deze week gekoppeld aan de Aanbestedingskalender.

TenderNed, een doorontwikkeling op de aanbestedingssite van ProRail, is een initiatief van ProRail, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden – PIA (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken).
TenderNed wordt beheerd door PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers). Het aanbestedingssysteem is bestemd voor alle aanbestedende diensten in Nederland, dus niet alleen de Rijksoverheid maar ook gemeenten, waterschappen, provincies, zorgsector, nutsbedrijven, enzovoorts. Kortom voor alle organisaties die met publiek geld werken en dus aanbestedingsplichtig zijn. TenderNed is vooralsnog niet beschikbaar voor private opdrachtgevers.
Hoewel het initiatief voor TenderNed is voortgekomen uit de grond-, water- en wegenbouwsector, is het gebruik niet beperkt tot werken. Ook aanbestedingen van leveringen en diensten kunnen met het systeem worden afgehandeld. In de loop der tijd zijn er verschillende aanbestedingsreglementen ontwikkeld. In principe zal TenderNed al die aanbestedingsreglementen ondersteunen. Ook kan een gebruiker een keuze maken tussen de diverse aanbestedingsprocedures (openbaar, niet-openbaar, onderhandelingsprocedures, enzovoorts).

Proces

Het aanbestedingssysteem ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers gedurende het hele aanbestedingsproces, waaronder het opstellen en publiceren van aankondigingen, het beschikbaar stellen van het bestek/programma van eisen, inlichtingen, het opstellen en beoordelen van selectie- en gunningscriteria, het inschrijven, het veilen van opdrachten, en uiteindelijk het publiceren van het gunningsbericht.
Opdrachtnemers die gebruik maken van TenderNed hoeven slechts eenmalig hun bedrijfsgegevens (contactinformatie, financiële gegevens, referentieprojecten e.d.) te registreren. De gegevens kunnen bij iedere aanbesteding opnieuw worden gebruikt. Het systeem maakt gebruik van zogenaamde ‘eigen verklaringen’. Hierdoor wordt de hoeveelheid te versturen informatie beperkt.
Vertrouwen is de basis voor alle vormen van handel. In TenderNed zijn voorzieningen opgenomen om de integriteit en authenticiteit van gegevens juridisch te borgen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een onafhankelijke digitale notaris.
Om te waarborgen dat de gegevens vertrouwelijk blijven en gebruikers achteraf niet kunnen ontkennen dat zij bepaalde transacties hebben uitgevoerd, kent het systeem een zeer hoog beveiligingsniveau. Iedere gebruiker van TenderNed (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) dient te beschikken over een elektronische handtekening (certificaat) op een smartcard of een USB-token, uitgegeven door een door de nationale overheid erkende instantie. In Nederland zijn dit momenteel DigiNotar en PinkRoccade.

Identificatie

De elektronische handtekening wordt gebruikt voor toegang tot TenderNed als ook voor het elektronisch ondertekenen van de inschrijvingen. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (waaronder handtekeningen gezet met een PKIoverheid-certificaat) zijn wettelijk automatisch gelijkgesteld aan handgeschreven handtekeningen. Om te worden erkend als gecertificeerde certificaat uitgevende instantie moet het uitgifteproces aan hoge eisen voldoen. In het uitgifteproces maakt een ‘face-to-face’ controle door de uitgevende instantie deel uit van de aanvraag.
In het geval van Diginotar betekent dit dat een gebruiker zich persoonlijk moet identificeren ten overstaan van een notaris voordat de gekwalificeerde elektronische handtekening wordt uitgereikt.
Een elektronische handtekening die is uitgegeven door een van beide instanties is ook voor andere doeleinden bruikbaar, zoals het ondertekenen van documenten of e-mail. De verwachting is dat het gebruik van elektronische handtekeningen de komende jaren zal toenemen.
Buitenlandse bedrijven doorlopen een soortgelijke procedure. Zij moeten echter contact opnemen met een in het desbetreffende land erkende instantie die bevoegd is tot het uitgeven van elektronische handtekeningen. Het is dus niet noodzakelijk dat zij een elektronische handtekening in Nederland aanvragen.

Reageer op dit artikel