nieuws

Maastricht op kop met nieuw bouwbeleidsplan

bouwbreed Premium

maastricht – De gemeente Maastricht heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland een bouwbeleidsplan opgesteld. Het bouwbeleidsplan 2006 geeft inzicht in werkwijze, verantwoordelijkheden en gestelde prioriteiten van de afdeling bouwtoezicht.

De gemeente wil het bouwproces transparanter maken en duidelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is. Uitgangspunt is dat de overheid niet alles kan controleren. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de bouwer. Vanuit dat uitgangspunt brengt de afdeling bouwtoezicht een werkscheiding aan tussen de vergunningstaak en toezicht en handhaving. Dit om de objectiviteit te waarborgen.

Daarnaast zijn er toetsingsprotocollen ontwikkeld, zodat alle aanvragen op een zelfde wijze in behandeling worden genomen en afgewikkeld.

Aan de hand van de ingediende aanvragen toetst de gemeente of het aannemelijk is dat de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. De gemeente kiest ervoor alleen toezicht uit te voeren op bouwvergunningen met bouwkosten boven de 100.000 euro. De toetsing vindt dan plaats op brandveiligheid, constructies en welstand. Op bouwwerken met lagere bouwkosten wordt slechts steekproefsgewijs toezicht gehouden.

Op aanraden van het ministerie van VROM zal in 2006 een risicoanalyse worden uitgevoerd naar deze keuze. Op basis daarvan beslist de gemeente of er gerichte controles komen. Drie ambtenaren zien toe op de handhaving van de vergunning. In 2006 gebeurt dat vooral door te reageren op signalen en klachten.

Reageer op dit artikel