nieuws

Corporaties mogen ook scholen bouwen

bouwbreed

den haag – Woningcorporaties mogen vanaf 2007 de huisvesting van scholen, zorginstellingen, buurthuizen en -winkels voor hun rekening nemen. Voorwaarde is wel dat de vastgoedactiviteit van de sociale huisvester een wijkgebonden karakter heeft.

“Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Daarvoor moeten zij ook de ruimte krijgen”, verklaarde minister Dekker (VROM) gisteren bij de presentaties van haar plannen voor de corporaties.

Dekker is er ook voor dat corporaties buiten de eigen regio�s moeten kunnen investeren. Vanaf 2007 is het mogelijk dat een corporatie uit bijvoorbeeld Limburg in een Friese gemeente woningen bouwt of een herstructureringsproject voor haar rekening neemt. Een corporatie krijgt daarvoor groen licht als is aangetoond dat ze het onderhoud en beheer van de “substantiële” eigen woningvoorraad op orde heeft.

Met de twee beleidswijzigingen wil Dekker meer ruimte geven aan het maatschappelijk ondernenemerschap van de corporaties. De landelijke toelating van corporaties moet leiden tot meer concurrentie tussen corporaties en meer keuzevrijheid van gemeenten. In haar zogeheten decemberbrief die ze gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wijst Dekker erop dat ze met de landelijke toelating niet de deur wil openzetten voor schaalvergroting. “Omdat schaalvergroting tot minder keuze en concurrentie kan leiden, zal ik de ontwikkelingen op dit punt nauwgezet blijven volgen.”

In de brief geeft Dekker aan dat ze af wil van de “huidige vrijblijvendheid” bij corporaties. De minister wil toe naar een systeem waarmee ze meer greep krijgt op de prestaties van corporaties en de inzet van hun vermogen.

De opdracht van Dekker voor de corporaties is niet gering: 111.000 huizen bouwen tussen nu en 2010. Ook moeten zij hun opgespaarde investeringsvermogen (samen rond 16 miljard euro) meer gebruiken voor het opknappen van oude wijken.

Prestatieafspraken

Eerder werd al bekend dat de minister toe wil naar harde prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Op basis van de landelijke opgaven en regionale afspraken geven gemeenten in lokale woonvisies aan welke prestaties zij van de lokaal opererende corporaties verwachten op het gebied van nieuwbouw en stedelijke vernieuwing. De corporaties moeten hierop een concreet investeringsbod uitbrengen. Mochten gemeente en corporatie er niet uitkomen, dan kan Dekker ingrijpen en de lokale sociale huisvester op straffe van sancties aanzetten tot investeringen.

Eerder uitte eurocommissaris Kroes (mededinging) kritiek op het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid, omdat de maatschappelijke en commerciële activiteiten niet goed gescheiden zijn.

Dekker wil nu de commerciële activiteiten van de corporaties juridisch scheiden van de maatschappelijke activiteiten. De sociale huisvesters moeten op de markt gerichte activiteiten gaan onderbrengen in dochterbedrijven. Deze commerciële dochters krijgen geheel de vrije hand wat betreft hun activiteiten. Dekker herhaalde gisteren dat zij een “Chinese muur” wil tussen de sociale en commerciële activiteiten van de corporaties. Uitgangspunt daarbij is dat de staatssteun alleen nog maar wordt gegeven voor huurhuizen waarvoor structureel beschermende huurprijsregels bestaan. Het CDA liet in een eerste reactie direct te weten dat veel te strikt te vinden.

Reageer op dit artikel