nieuws

EU stuurt aan op afremmen dumparbeid

bouwbreed Premium

brussel – In de zogenoemde Dienstenrichtlijn komt het werklandbeginsel. Dat is althans de wens van het Europese Parlement. Oud-Eurocommissaris Bolkestein hanteerde het woonlandbeginsel, waardoor werknemers uit lagelonenlanden hier goedkoop kunnen werken.

De commissie voor de interne markt van het Europees Parlement stemt vandaag over een aantal amendementen om de controversiële punten van het voorstel van de EU-Commissie voor een dienstenrichtlijn belangrijk af te zwakken.

De amendementen moeten ervoor zorgen dat voor iemand, die diensten verleent in een bepaald EU-land, de loon- en arbeidsvoorwaarden gelden van dit land, waar de diensten worden uitgevoerd, en niet van het land van oorsprong van de dienstverlener. Doel is vooral te vermijden dat Oost-Europese landen met lage lonen goedkope arbeidskrachten, onder wie duizenden bouwvakkers, dumpen op de arbeidsmarkt in de duurdere EU-landen en daar werkgelegenheid vernietigen. De controle van diploma�s en de toegang tot het beroep zou nog onder de bevoegdheid van het land van oorsprong mogen vallen.

Na de stemming van vandaag in de parlementscommissie voor de interne markt, stemt het voltallige parlement in Straatsburg op zijn beurt in januari over de aanpassing van het dienstenrichtlijnvoorstel dat nog werd ingediend door de vroegere Eurocommissaris Bolkestein.

Ook als de plenaire vergadering het eens is met de parlementscommissie, blijft de definitieve beslissing over de Bolkestein-richtlijn aan de Europese ministerraad. Verschillende lidstaten, waaronder Frankrijk, hebben het Bolkestein-voorstel het liefst helemaal van tafel. Daarbij gaat het Frankrijk voor een belangrijk deel juist om het punt van de verstoring van de interne arbeidsmarkt door de toestroom van goedkope arbeidskrachten. Die angel lijkt nu door het parlement te zijn weggesneden.

Ofschoon het principe van het land van oorsprong zal worden bijgeschaafd om sociale dumping te vermijden, zijn de grote politieke fracties in Straatsburg het nog niet helemaal onder elkaar eens over wat er precies onder de controle van het land van oorsprong moet vallen en wat onder die van het land waar de dienst wordt verleend. Wel zullen de Europarlementsleden in het dienstenrichtlijnvoorstel alle passages schrappen die aanleiding kunnen geven tot een verzwakking van de controle op de toepassing van het arbeidsrecht in het land waar de dienst wordt verricht. 

De parlementscommissie voor sociale zaken had eerder al soortgelijke amendementen aangenomen tegen sociale dumping vanuit Centraal- en Oost-Europa.

Reageer op dit artikel