nieuws

Veiligheid Scheveningen ten koste van uitzicht

bouwbreed Premium

delft – Het verplaatsen van de kustlijn of de aanleg van een harde zeewering. Dat zijn de twee alternatieven om de veiligheid van Scheveningen te verhogen die het Hoogheemraadschap van Delfland de bewoners heeft gepresenteerd. Het laatste alternatief zou het zicht vanaf de boulevard op zee en strand kunnen verminderen.

In de nota Kustvisie 2050 hebben de provincies Zuid- en Noord-Holland een aantal zwakke schakels in hun kustverdediging benoemd. Rijkswaterstaat heeft deze als zodanig erkend, mede gezien de bevindingen over hogere te verwachten golven op de kust. De toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de provincies opdracht gegeven integrale planstudies op te stellen voor de zogenoemde prioritaire zwakke schakels. Dat zijn plaatsen waar niet alleen de veiligheid in het geding is, maar waar ook de ruimtelijke kwaliteit meespeelt in de oplossingen om de veiligheid te vergroten. De provincie Zuid-Holland heeft aparte projectgroepen ingesteld voor onderzoek naar vier prioritaire zwakke schakels, te weten: Noordwijk, Scheveningen, Delflandse kust en het Flaauwe werk.

De presentatie van Delfland was een eerste selectie van aangedragen opties voor Scheveningen. Woordvoerder R. Ammerlaan van het hoogheemraadschap laat weten dat er nog twee alternatieve oplossingsrichtingen zijn overgebleven.

Verplaatsen

Ten eerste het verplaatsen van de huidige kustlijn in de richting van de zee door het verbreden van het strand met zand. Ten tweede kan een geheel verharde zeewering voor de nodige veiligheid zorgen. Binnen deze tweede richting kan ook worden gedacht aan een harde constructie in combinatie met het uitbreiden van het strand. Mogelijk treden dan ook beperkingen op bij het uitzicht. Ammerlaan benadrukt dat het startdocument onderdeel is van een integrale planstudie waarbij de zeewering veiliger wordt gemaakt in combinatie met de plannen van de gemeente voor het opwaarderen boulevard van Scheveningen.

De planstudie van het hoogheemraadschap moet in 2007 gereed zijn. De uitvoeringsfase moet wat het hoogheemraadschap betreft direct daarna volgen. Er is helaas nog wel een knelpunt: de gelden die Verkeer en Waterstaat heeft gereserveerd komen te laat beschikbaar. In de miljoenennota is door het ministerie wel toegezegd 96 miljoen euro naar voren te halen naar de periode 2007 tot 2010. De Tweede Kamer heeft al bij de begrotingsbehandelingen van Financiën laten weten dat te weinig te vinden. Bij de behandeling van de begroting van Verkeer ne Waterstaat zal blijken of de roep om eerder over voldoende geld te kunnen beschikken voor een directe de aanpak van de prioritaire zwakke schakels in 2007 zal worden gehonoreerd.

Reageer op dit artikel