nieuws

Sanering Dordtse Biesbosch begint in 2007 25 Projecten geselecteerd in saneringsprogramma 2006-2011

bouwbreed Premium

den haag – Rijkswaterstaat wil in 2007 starten met de sanering van de Dordtse Biesbosch. Met de klus is in totaal ruim 30 miljoen euro gemoeid. De aandacht gaat vooral uit naar de permanent natte delen van de Biesbosch, waarvan de verontreinigde waterbodem deels wordt verwijderd en voor een deel wordt afgedekt.

De Dordtse Biesbosch is een van de 25 locaties die in beeld zijn voor sanering in de periode 2006-2011. In totaal heeft Rijkswaterstaat voor deze periode 147 miljoen euro beschikbaar. Jaarlijks gaat het om circa 25 miljoen euro.

Volgens staatssecretaris Schultz van Haegen (water) is een snelle aanpak van de verontreiniging in de Dordtse Biesbosch gerechtvaardigd omdat de sanering een �belangrijke bijdrage� levert aan de verbetering van de ecologische kwaliteit van het water in Nationaal Park de Biesbosch.

Het is de bedoeling volgend jaar het saneringsplan klaar te hebben, zodat de sanering in de grote kreken in 2007 kan aanvangen. Hiervoor is ruim 21 miljoen euro geserveerd tot 2011. In 2008 wil Rijkswaterstaat ook beginnen met de sanering in de kleine kreken. De kosten daarvan worden geschat op ruim 10 miljoen euro tot 2011.

In het saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 2006-2011 dat Schultz naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, neemt het Limburgse Koornwaard ook een prominente plaats in. Uit de voorbereidende onderzoeken is gebleken dat de verontreiniging daar ernstig is en snel moet worden aangepakt. Komend jaar wil Rijkswaterstaat de plannen klaar hebben; de sanering, waarvoor een kleine tien miljoen euro wordt uitgetrokken, moet het jaar daarop of uiterlijk in 2008 starten.

In Zuid-Holland staan behalve de Dordtse Biesbosch nog een flink aantal andere saneringen op stapel. In de benedenloop van de Rijn en Maas is in de loop der jaren ongeveer 125 miljoen kubieke meter ernstig vervuild sediment afgezet. De sanering van de waterbodems wordt stapsgewijs aangepakt en waar mogelijk wordt gekozen voor het afdekken van de vervuilde grond.

Voor volgend jaar staat voor de Hollandsche IJssel de sanering van het zogeheten cluster Capelle-Krimpen gepland. Ook worden aangrenzende en sterk verontreinigde delen van de vaargeul en aangrenzende taluds gesaneerd. Rijkswaterstaat mikt erop de saneringen in de Hollandsche IJssel in 2011 afgerond te hebben. In 2008 wil Rijkswaterstaat het saneringsplan voor de vaargeul van de Hollandsche IJssel klaar hebben. Het is de bedoeling een jaar later te beginnen met de werkzaamheden waarvoor 20 miljoen euro wordt uitgetrokken.

In het Hollandsch Diep wordt de verontreinigde waterbodem in het westen grootschalig afgedekt met schoon sediment dat vrijkomt bij de aanleg van het depot Hollandsch Diep. Voor de werkzaamheden in het Hollandsch Diep staat ruim 13 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast begin Rijkswaterstaat Zuid-Holland in 2006 aan de tweede fase van de saneringklus in de Sliedrechtse Biesbosch, kosten: ruim 5 miljoen euro.

In het oosten van het land trekt Rijkswaterstaat volgend jaar 1 miljoen euro uit voor de verwijdering van saneringsspecie bij het stuwcomplex Driel. Al dit jaar worden de grootste vervuilingen bij het industrieterrein Olasfa in Olst (kosten, 3 miljoen euro) aangepakt.

In Zeeland pakt Rijkswaterstaat de sanering van het Kanaal door Walcheren & Arnekanaal op. Volgend jaar komt er een marktbenadering; de uitvoering vindt de jaren daarop plaats. Voor de klus is in totaal een kleine 12 miljoen euro gereserveerd.

In het kanaal Gent-Terneuzen wordt een voor 2007 en 2008 gepland onderhoudsbaggerwerk aan de bodem en taluds gecombineerd met een sanering. De vrijkomende verontreinigde baggerspecie wordt verwerkt in het kader van de proef grootschalige verwerking baggerspecie

Uit het saneringsprogramma valt op te maken dat de grootste bulk van de vervuilingen in de waterbodems pas na 2011 voor sanering in beeld kan komen. Bij Rijkswaterstaat zijn 230 verontreinigde locaties bekend die nog niet zijn gesaneerd. Van deze hebben 37 de status ernstig en urgent. Bij 182 locaties moet nader onderzoek nog uitwijzen of het om ernstige vervuilingen gaat die snel moeten worden aangepakt.

Zie www.cobouw.nl voor een volledig overzicht van de 25 saneringslocaties.

Reageer op dit artikel