nieuws

Markt en marktaandeel

bouwbreed Premium

Het bier is weer best. Lang geleden was dit de slagzin waarmee de gezamenlijke bierfabrikanten hun product onder de aandacht brachten. De bedoeling was natuurlijk meer mensen aan het bier te krijgen en ook het individuele gebruik te bevorderen. Naast de gemeenschappelijke reclame hadden de individuele fabrikanten hun eigen uitingen om het eigen merk aan […]

Het bier is weer best. Lang geleden was dit de slagzin waarmee de gezamenlijke bierfabrikanten hun product onder de aandacht brachten. De bedoeling was natuurlijk meer mensen aan het bier te krijgen en ook het individuele gebruik te bevorderen. Naast de gemeenschappelijke reclame hadden de

individuele fabrikanten hun eigen uitingen om het eigen merk aan de man te brengen. Uitgangspunt van de eerste actie is de veronderstelling dat het verbruik van bier omhoog kan, van de tweede dat het individuele marktaandeel vergroot kan

worden. De bouw is van oudsher een eldorado als het gaat om collectieve activiteiten. Bouwbrede acties om meer bouwproducten af te zetten hebben als zodanig vrijwel nooit plaatsgevonden.

De winterschilder kan als collectieve reclame worden beschouwd. Primair doel van deze actie is echter het verplaatsen van werk naar de winter om leegloop te voorkomen en te besparen op werkloosheidsuitkeringen. Het NVOB, daar bouw je beter mee was een collectieve uiting, maar eerder meer gericht op het verkrijgen van marktaandeel voor de leden dan op het vergroten van de totale markt.

Acties voor meer overheidsuitgaven voor de wegenbouw dienen beter vervoer en veiligheid op de weg. Veiligheid achter de dijken is ook een thema dat wordt bepleit. Gemeenten dienen te zorgen voor goed functionerende rioolsystemen. Deze pleidooien van organisaties die nu voor een groot deel Bouwend Nederland vormen, mikken op vergroting van het marktvolume. Soms door het naar voren halen van al geplande uitgaven.

Van rechtstreekse propaganda voor meer opdrachten voor woningen, wegen, hogere dijken, scholen, ziekenhuizen en noem maar op, is meestal geen sprake. Er wordt gewezen op een woningtekort dat leidt tot steeds langere wachtlijsten voor woningzoekenden, de situatie in verzorgings- en verpleeghuizen is schrijnend en meer personen op een kamer is onaanvaardbaar, de lengte van de files vormt een bedreiging voor onze economie.

Hebben deze macro-pleidooien iets hebben opgeleverd, heeft de politiek zich iets van de bouwlobby aangetrokken en is als gevolg daarvan de bouwmarkt in omvang toegenomen? En was de bouwlobby steeds zichtbaar, of had deze zich genesteld in bredere groeperingen die hetzelfde belang nastreefden?

Soms sta je met de Woonbond sterker, dan weer met de autolobby in de aanloop naar de verkiezingen. De lobby is zeker niet zonder succes geweest.

Op het terrein van de infrastructuur kunnen de Betuweroute en de hsl als wapenfeiten worden genoteerd. In de jaren tachtig werd van verschillende kanten de vrees uitgesproken, dat de bouwnijverheid een deel van haar markt zou kwijt raken aan consumentenbestedingen voor auto�s en voor vakantie. Sommigen vonden dat niet zo slim van de consument, maar waren tegelijk van mening dat bedrijven in de bouw te weinig aan de weg timmerden om een groter deel van de bestedingen naar zich toe te halen. Dit door een gebrek aan goede marketing en reclame.

In deze visie is er dus ruimte voor een rechtstreekse en collectieve actie naar klanten van de bouwnijverheid. Ook toen ging het om het bevorderen van innovatie in de bouw om tot betere en vooral ook goed betaalbare producten te komen. Ging het om imago om het werken in de bedrijfstak aantrekkelijk te maken, ook in de toekomst.

Waar het toen ook al om ging en vandaag dient te gaan zijn de individuele bedrijven die hun marktaandeel willen behouden of vergroten. Daarbij bekommeren bedrijven zich minder om het totale volume op de bouwmarkt. Dat zal ze op zich een zorg zijn. De optelsom van de individuele inspanningen levert het totaal op. Hoe beter de collectieve acties overeenkomen met die van de afzonderlijke bedrijven, hoe beter de uitkomst.

Reageer op dit artikel