nieuws

Kostenadviseur moet focussen op bouwwaarde

bouwbreed

den haag – De bouwkostendeskundige van nu is veel meer dan alleen een rekenaar. Het woord bouwkostenadviseur zou veel beter het werk van deze onafhankelijke specialist kunnen aanduiden. Om de bouwkostenadviseur in het licht van het nieuwe aanbesteden echt geschikt te maken voor alle fasen van het bouwproces is een ontwikkeling naar bouwwaardedeskundige nodig.

Dit viel op te maken tijdens het congres �Het nieuwe aanbesteden� dat op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen in Den Haag is gehouden. De vereniging zet zich in voor een deugdelijke beroepsuitoefening. Het congres was bedoeld als forum voor discussie over nieuwe aanbestedingsvormen en de rol van de bouwkostendeskundige daarin.

De vereniging meent dat de Nederlandse aanbestedingswet van 2007 de rol van de bouwkostendeskundige dwingend zou moeten voorschrijven. Momenteel wordt gewerkt aan een �register van kostendeskundigen� waarin de competenties van de leden zijn vastgelegd. De vereniging zou graag zien dat een kostendeskundige uit dit register met eenzelfde gevoel van kwaliteit geassocieerd zou worden als de �register accountant� zich heeft verworven.

Eigen belang

Op het congres is duidelijk geworden dat het begrip �kostendeskundige� voor een integrale kostenbeheersing te krap van inhoud is. Een dergelijke deskundige moet bijvoorbeeld in de ontwerpfase al worden ingeschakeld, al is het maar om de politiek duidelijk te kunnen maken wat de consequenties zijn van wijzigingen van de plannen. Een kostendeskundige met inzicht in de eindgebruiker als de �maat der dingen� kan zich ontwikkelen tot een �bouwwaardedeskundige� die ervoor zorgt dat de kosten van oplossingen in relatie tot de kwaliteit optimaal zijn.

Opvallend bij hetgeen op het congres aan de orde kwam, was de terughoudendheid om alles maar in regelgeving voor te schrijven. Bij aanbestedingen gaat het om concurrentie. Verstandige aanbesteders moeten over drie dingen nadenken: wat wil ik kopen, wat voor bedrijf kan dit doen en hoe kies ik uit de aanbiedingen de beste. Essentieel is te weten wanneer wat voor te schrijven.

De overheid doet er wel goed aan zich bij het aanbesteden te laten adviseren door een bouwwaardedeskundige, de kostendeskundige in ruimere zin. Dat is van belang omdat de aanbestedende overheid in beginsel niet gestuurd wordt door een �eigen belang�. Onafhankelijk advies kan dan onmisbaar zijn. De andere partij in de aanbesteding, de aannemer, heeft in zijn �eigen belang� een sterke drijfveer voor een goede bedrijfsvoering.

Verplichten tot inschakelen van een bouwwaardedeskundige is niet wenselijk, omdat dat fundamentele gebrek bij overheden ook met regelgeving niet te veranderen is. Een fatsoenlijke manier van aanbesteden heeft trouwens geen regelgeving nodig, konden de ruim honderd aanwezigen op het congres vernemen.

Niet in alle omstandigheden is terughoudendheid bij meer regelgeving op zijn plaats. Als een onderneming beter presteert dan de concurrentie dan zou dat grond moeten zijn om voorrang te krijgen bij volgende projecten. Een dergelijk geluid overstemt het principe van gelijke kansen bij aanbestedingen. Ondernemen is nu eenmaal gekoppeld aan onderscheiding van concurrerende bedrijven.

Beter presteren is aantoonbaar te maken door bepaalde kengetallen vast te leggen. De zogenoemde �key performance indicators� zullen goed te bepalen zijn door kostendeskundigen. Deze indicators zijn de basis voor de prestaties bij vorige projecten die bij de selectie van kandidaten voor een opdracht mee zouden kunnen spelen. Er blijft dan sprake van voldoende concurrentie en het zal bijdragen aan realiseren van projecten binnen budget en tijd.

De werkwijze met �past performance� bij gunningen ligt moeilijker en is nog onderwerp van onderzoek. Mocht dat binnen de regelgeving niet mogelijk blijken, dan zou te overwegen zijn de regels aan te passen.

De aanwezige bouwers op het congres kregen tenslotte de raad �de luiken open te gooien� en te laten zien dat er gewerkt wordt aan cultuurverandering. Er is te weinig te merken van herstel van vertrouwen. Na een periode van wantrouwen zal een cultuuromslag inderdaad niet meteen te realiseren zijn. Maar het herstel van het vertrouwen is nog maar zwak. Wat meer vaart zou versterkend kunnen werken.

�Prestatie aannemer meewegen bij volgend project�

Reageer op dit artikel