nieuws

Arbeidsinspectie gaat effectiever opereren

bouwbreed Premium

den haag – De Arbeidsinspectie gaat zich meer richten op de achterliggende oorzaken van overtredingen op de bouwplaats. “Als we constateren dat een werkgever op verschillende locaties dezelfde fout maakt, gaan we kijken wat er achter zit”, aldus directeur J. Laemers, van de directie Bouw van de Arbeidsinspectie.

Met een nieuw jaar voor de boeg heeft de Arbeidsinspectie Bouw de plannen voor de inspecties klaar. De zogeheten systeeminspecties waarbij de inspecteurs de aandacht verleggen van de feitelijke overtredingen op de bouwplaats naar het directiekantoor van het betreffende bouwbedrijf gaan “in toenemende mate” plaatsvinden, aldus Laemers. “Om de handhaving effectiever te maken gaan we de aandacht verbreden.”

Systematiek

Binnen de inspectie zijn er mensen opgeleid om dergelijke inspecties uit te voeren. “Het is toch een ander type werk, een abstractieniveau hoger”, aldus Laemers.

De Arbeidsinspectie maakt gebruik van een speciale systematiek waarmee bedrijven die vaker een bepaalde overtreding begaan, komen bovendrijven. “We gaan niet droogzwemmen, maar als we zien dat een bedrijf op verschillende locaties bijvoorbeeld geen relingen heeft aangebracht, gaan we dieper in de organisatie kijken. Werkgevers kunnen ons vaker verwachten op het kantooradres om over de achtergronden van de tekortkomingen te praten. Hoe komt het dat wij dat zien en u niet?”

Het is de bedoeling dat de inspectie volgend jaar 20 procent van haar tijd in de systeeminspecties gaat stoppen. De resterende tijd zal gelijkmatig worden verdeeld over de inspecties naar veiligheid op de bouwplaats en controles naar de naleving van de gezondheidsvoorschriften.

Laemers benadrukt dat het valgevaar een erg belangrijk punt bij de controles blijft. Toch wil hij zelf ook dat er meer aandacht komt voor andere gevaren. “Veel risico�s in de bouw hebben te maken met gezondheidsproblemen. Het aantal doden als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen is vele malen groter dan het aantal doden bij ongevallen.” Lamers baseert zich op schattingen van het Hugo Sinzheimerinstituut in Amsterdam, waaruit blijkt dat elk jaar in Nederland door het werk tussen de 2600 en 5500 mensen overlijden. Daarvan zijn er 110 arbeidsongevallen.

Dood is dood

Probleem voor de bewustwording bij werkgevers en werknemers van de gezondheisrisico�s is volgens Laemers dat de gevolgen veel minder zichtbaar zijn. “Voor ongevallen kun je makkelijk een statistiek maken: vaak binnen een dag, dood is dood. De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen spreiden zich uit over een langere periode.”

Volgend jaar zal in Europees verband de aandacht gevestigd worden op het gevaar van asbest. Nederland is volgens Laemers in vergelijking met veel andere lidstaten op de goede weg met de asbestaanpak. “We hebben het probleem redelijk getackeld. Je ziet ook dat het in de maatschappij heel serieus wordt genomen.” Niettemin zal ook ons land de gevolgen van het werken met asbest nog lange tijd ondervinden. “De piek van de asbestdoden hebben we nog te goed. Tussen 2020 en 2025 krijgen we de hausse, we verwachten dat we nog 13.000 doden te betreuren hebben. Bij allemaal gaat het om asbestblootstelling uit het verleden.”

Naast extra aandacht voor gevaarlijke stoffen kondigt Laemers aan dat de Arbeidsinspectie nog meer nadruk gaat leggen op de bestrijding van vervroegde uitval in de bouw. “Door de fysieke belasting komt het bijna niet voor dat iemand zijn pensioen haalt zonder rug- of nekklachten”, aldus de directeur. Hij wijst erop dat het maatschappelijk steeds “minder normaal” wordt gevonden dat iemand van 45 opgebrand is. Ook in de bouw zelf worden de risico�s zoals overbelasting, lawaai en intoxicatie in toenemende mate serieus genomen. “Tien jaar geleden heerste er nog veel meer een machocultuur. We constateren dat nu ook werknemers er steeds meer over gaan nadenken; ze zien collega�s uitvallen.”

De ontwikkelingen gaan de goede kant op, zegt Laemers. Hij wijst op de verschillende convenanten die inmiddels in de bouw zijn gesloten om paal en perk te stellen aan overbelasting en de nieuwe regels om gevaren voor de gezondheid terug te dringen, zoals voor de schilders het verbod op het gebruik van oplosmiddelen.

Laemers ziet graag dat de sector zelf afspraken maakt om gezondheidsrisico�s verder te beperken. “Ga zelf aan de slag met normen en wij adopteren die normen.”

Ondanks de optimistische geluiden blijft de bouwsector voor de Arbeidsinspectie een zorgenkindje, beaamt Laemers. “Er zijn best een paar andere bedrijfstakken die slecht scoren, maar de bouw blijft er toch echt uitspringen.”

Reageer op dit artikel