nieuws

Instroom goede bouwvakkers gewenst

bouwbreed

zoetermeer – Ondanks de huidige afname van de werkgelegenheid in de bouw, is een hogere instroom van goed opgeleide werknemers van groot belang. Dit schrijven Bouwradius en SBW in hun Arbeidsmarktadvies 2005.

De vraag naar nieuwe toetreders in de bouw is afhankelijk van een groot aantal factoren. Uiteraard is een belangrijke de bouwproductie. Die daalt al een paar jaar, maar de daling vlakt af. Voor 2005 en 2006 verwacht het EIB een stijging van 1,5 respectievelijk 2,4 procent. Zowel de b&u als de gww geven in die prognose herstel te zien.

De dalende productie heeft eveneens geleid tot afname van de werkgelegenheid. Zo nam die bij bouw- en installatiebedrijven in 2003 met 3,8 procent af. Voor de periode tot 2009 raamt het EIB evenwel weer een stijging met gemiddeld 1,1 procent per jaar.

Een tweede ontwikkeling die de twee opleidingsinstituten signaleren is de verdergaande specialisatie die vraagt om specifiek opgeleid personeel. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bedroeg het percentage gespecialiseerde aannemers 38. In 2000 was dit al opgelopen tot 55 procent.

De derde ontwikkeling is de vergrijzing van het personeelsbestand. Het aandeel 45-plussers neemt gestaag toe ten koste van het aandeel jonger dan 25.

Een vierde ontwikkeling is een sterke vraag naar kaderpersoneel. Dit komt door een steeds verder toenemende complexiteit van het bouwproces in aanbestedings-, besteks- en uitvoeringsfase. Daarnaast hebben bouwbedrijven een toenemende interesse in onder meer planontwikkeling. Dit culmineert in een toenemende vraag naar kader, vooral uitvoerders.

Inspanningen

Een belangrijke reden die van invloed is op de gewenste instroom is verder de jaarlijkse uitstroom. Die schommelt de laatste paar jaar rond de 11,5 procent van het totale arbeidsbestand. Dit betekent dat zelfs zonder de te verwachten groei in werkgelegenheid, alleen al ter vervanging vanhet uitgestroomde personeel flinke inspanningen nodig zijn om jong bloed te laten instromen.

Bouwradius en SBW hebben verder gekeken naar de huidige instroom en die afgezet tegen de gewenste instroom. Dan blijkt dat de feitelijke instroom te laag is. Zo is de doelstelling voor de instroom in het voorschakeltraject ruim 1200. In 2003 was de feitelijke instroom 921 terwijl ook voor de komende jaren een tekort wordt verwacht.

Ook voor de middenkaderopleidingen is er sprake van een discrepantie tussen feitelijke instroom en gewenste instroom. Hoeveel dat verschil is , valt hier minder goed te zeggen omdat er geen goede instroomcijfers voor de beroepsopleiding op niveau vier voorhanden is. Maar voor de beroepsbegeleidende leerweg op niveau vier bedraagt het tekort zo�n 100 tot 200 op jaarbasis.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels