nieuws

Vertraging dreigt voor omgevingsvergunning

bouwbreed

den haag – De nieuwe omgevingsvergunning wordt waarschijnlijk met vertraging ingevoerd. Het is nog onduidelijk of 2007 wordt gehaald.

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben nog te veel twijfels over de praktische werkbaarheid van de vergunning en de bijbehorende handhaving. Ook aan de invoering van nieuwe ict-programma�s zitten momenteel nog te veel haken en ogen.

Het dreigende uitstel is door VROM-minister Dekker zelf aangegeven in het bestuurlijk overleg deze week met de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO en Unie van Waterschappen (UvW). Deze organisaties zijn in principe wel positief over de omgevingsvergunning.

Dekker wil volgens VNG en IPO eerst met alle overheidslagen overeenstemming bereiken over de integrale vergunning. Pas dan wil ze het wetsvoorstel aan de ministerraad voorleggen. Om aanname van de wet door de Tweede Kamer in januari 2007 te bereiken, moet het wetsvoorstel in november dit jaar door de ministerraad worden aangenomen.

Volgens een woordvoerder van Dekker is door de minister nooit specifiek een datum genoemd van invoering, maar alleen het jaar 2007. Desgevraagd erkent hij wel dat de lagere overheden stellen meer tijd nodig te hebben.

De omgevingsvergunning, voorheen VROM-vergunning genoemd, vervangt de afzonderlijke vergunningen voor wonen, ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Het uiteindelijke doel is dat bedrijven en burgers eerder met bijvoorbeeld bouwprojecten aan de slag kunnen.

VNG, IPO en UvW gaan nu in een notitie kernachtig aangeven waar hun pijnpunten liggen. In een vervolgoverleg met Dekker komen de bezwaren van de lagere overheden binnenkort opnieuw ter sprake. Voorts wordt er overleg gestart met brancheorganisaties. Bedrijven zullen straks de grootste aanvragers van de omgevingsvergunning zijn.

Een aantal van deze organisaties heeft inmiddels kritisch gereageerd op de plannen van Dekker. Hoewel ze een snellere afhandeling van vergunningsaanvragen toejuichen, kleven er volgens bijvoorbeeld de NVB, de vereniging van bouwondernemers en ontwikkelaars, en VNO-NCW momenteel nog te veel bezwaren aan de integrale vergunning. Zo twijfelt NVB aan de capaciteit van de gemeentelijke apparaten en de praktische uitvoering. Bij complexe bouwprojecten zal het gewoonweg niet mogelijk zijn om alle vergunningen in één keer aan te vragen, aldus de NVB.

VNO-NCW vraagt zich onder meer af of het indienen van alle aanvragen bij de gemeente, de �één-loketgedachte�, wel meerwaarde heeft en niet tot onnodige vertraging leidt bij die aanvragen waar het provinciebestuur het bevoegd gezag is. Bij de omgevingsvergunning voor grote industriële bedrijven, de zogeheten IPPC-inrichtingen, blijft de provincie namelijk voor het milieudeel het bevoegd gezag. Het gaat hier om ongeveer 5 procent van de aanvragen.

Reageer op dit artikel