nieuws

Toepassen Europese regels mededinging ter discussie

bouwbreed Premium

den haag – De jurisprudentie van het Hof van Justitie EG roept steeds meer vragen op over onder meer de toepassing van de interne markt- en de mededingingsregels. Het symposium De EU de interstatelijkheid voorbij?wil duidelijkheid scheppen in deze materie.

Het EG-Verdrag stelt als vereiste voor de toepassing van het primaire gemeenschapsrecht dat er sprake is van een grensoverschrijdend aspect. Er zijn echter belangrijke aanwijzingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG dat die eis niet meer streng wordt toegepast.

Die ontwikkeling roept volgens de organisatoren van het symposium de vraag op in hoeverre de interne markt- en de mededingingsregels van toepassing zijn in puur interne situaties in een lidstaat, en welke verstrekkende gevolgen dat kan hebben voor de Nederlandse rechtspraktijk. Zo lijkt deze rechtspraak op het terrein van het aanbestedingsrecht de lidstaten te dwingen om ook regelgeving op te stellen voor overheidsopdrachten die buiten de werkingssfeer van de desbetreffende EG-richtlijnen vallen.

Ten aanzien van met name het vrij verkeer van diensten via het internet rijst de vraag in hoeverre een onderscheid tussen interstatelijke en puur interne situaties überhaupt nog mogelijk is en wat dat betekent voor de toepassing van nationale, beschermende wetgeving. Op het terrein van mededinging en staatssteun is het ook bijna onmogelijk om situaties te vinden waarvoor de EG-verdragsregels prima facie niet van toepassing zijn.

Ook rijzen belangrijke constitutionele vragen, juist in een tijd van duidelijke Euroscepsis bij de Europese burger: is deze jurisprudentiële ontwikkeling wel houdbaar in het licht van de aan de EU overgedragen bevoegdheden en van het subsidiariteitsbeginsel?

Wat betekent deze ruimere toepassing van de verboden inzake de vier vrijheden voor de reikwijdte van de wetgevende bevoegdheden van de Gemeenschap, onder andere ex artikel 95 EG? Veronderstelt een echte interne markt niet ook het elimineren van puur interne belemmeringen? Kunnen lidstaten deze ontwikkeling een halt toeroepen, en is dit wenselijk?

Deze en andere vragen komen aan de orde op het symposium �De EU de interstatelijkheid voorbij?� Het symposium, op 14 november in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag, wordt georganiseerd door de VU Law Academy (mr.dr. E.R. Manunza) in samenwerking met de Universiteit van Tilburg (prof.mr. L.A.J. Senden).

Nadere informatie: www.rechten.vu.nl/vula

Reageer op dit artikel