nieuws

Landelijk wonen maakt Groene Hart groener

bouwbreed Premium

montfoort – Kleinschalige woningbouw in het Groene Hart kan bijdragen aan de verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Dat is de conclusie van een haalbaarheidsstudie die Ecorys in opdracht van Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Nationaal Groenfonds heeft uitgevoerd.

Door de hoge marktwaarde van landelijk gelegen woningen in het Groene Hart, zou 1 hectare woningbouw 11 hectare natuurontwikkeling mogelijk maken. Het gaat dan om de kosten voor de aankoop van de grond, het inrichten ervan inclusief voorzieningen voor recreatief gebruik en het afkopen van het onderhoud voor een periode van tien jaar.

Voorgesteld wordt 26 provinciale projecten die worden uitgewerkt voor de verschillende onderdelen van het Groene Hart te combineren met elk vier kleinschalige woningbouwlocaties met niet meer dan twaalf woningen per hectare. Deze zouden samen 5000 woningen opleveren die voorzien in een duidelijke behoefte en bovendien passen in het landschap. De locaties tellen gemiddeld vijftig woningen en komen in de meeste gevallen aangrenzend aan de bestaande bebouwing.

De verwachte verkoopprijzen zouden een meeropbrengst van 200 miljoen euro mogelijk maken. Daarmee kan zo�n 4500 tot 5000 hectare aan �groene en blauwe functies� worden gerealiseerd, zo is de bedoeling.

Volgens Bouwfonds en Nationaal Groenfonds zijn de voorstellen in lijn met de Nota ruimte, waarmee het Rijk meer mogelijkheden wil scheppen voor ontwikkelingen in het Groene Hart, maar dan wel met respect voor het unieke karakter van het gebied. Ook de drie provincies denken in die richting.

Het betekent een flinke ommezwaai ten opzichte van het tot nu toe gevoerde conserverende beleid, dat de neergang niet heeft kunnen voorkomen. “Het open landschap verdwijnt langzaam maar zeker, er zijn veel meer huizen gebouwd en bedrijventerreinen ontstaan dan de bedoeling was, de bodem verzakt als gevolg van het voor de veehouderij noodzakelijke peilbeheer en de problematiek van wateroverlast wordt ernstiger”, luidt de pijnlijke realiteit.

De onderzoekers van Ecorys stellen in het rapport vast dat deze ontwikkelingen voortvloeien uit terechte behoeften. “Het toenemende ruimtebeslag in het Groene Hart voor wonen en werken is – in elk geval op het lokale/regionale niveau – democratisch gelegitimeerd en voorziet in een evidente ruimtevraag. Maar daarmee is nog geen sprake geweest van een beheerst proces, noch van een evenwichtige ontwikkeling.”

Tegelijk wordt geconstateerd dat het met de plannen voor water en groen niet wil vlotten. “Met name de projecten die na 1995 zijn gestart, zitten in de vertraging, meestal door een tekort aan financiële middelen, bestuurlijk draagvlak en organiserend vermogen.”

Onder het motto “Niet polderen, maar rekenen”, tegelijk de titel van hun rapport, willen Bouwfonds en Nationaal Groenfonds een directe koppeling maken tussen investeringen in woningen, natuur en recreatievoorzieningen. Er is een aantal voorbeeldprojecten bedacht die de haalbaarheid moeten onderstrepen. De precieze locaties daarvoor blijven in het midden want “het is niet onze bedoeling om aanzetten te geven voor grondverwerving door derden”.

Reageer op dit artikel