nieuws

Den Haag: multiculturele stad aan zee

bouwbreed

De onlangs vastgestelde structuurvisie voor Den Haag is het eindresultaat van een voorbereidingsproces van discussie en debat, overleg met stad en regio, workshops, �expertmeetings� en onderzoek. Het stuk heeft geen formele, juridische status en kan beschouwd worden als een beleidsdocument waarin overigens de visie voor de toekomst van de residentie overtuigend doorklinkt. Binnenkort zal de […]

De onlangs vastgestelde structuurvisie voor Den Haag is het eindresultaat van een voorbereidingsproces van discussie en debat, overleg met stad en regio, workshops, �expertmeetings� en onderzoek. Het stuk heeft geen formele, juridische status en kan beschouwd worden als een beleidsdocument waarin overigens de visie voor de toekomst van de residentie overtuigend doorklinkt. Binnenkort zal de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

Den Haag wordt gezien als een groene stad met een overigens dorps karakter, die aan zee ligt. Maar de regeringsstad is ook de vestigingsplaats van vele internationale – vooral juridische – organisaties. Dat blijkt uit �het samenspraaktraject� zoals de gemeente dat in maart en april 2005 heeft georganiseerd. Dat klinkt weinig verrassend.

Getemporiseerd

Veel opvallender is de trots op het multiculturele karakter van de stad, dat als bijzonder kansrijk wordt beoordeeld. Niet alleen in sociaal-economisch, maar ook in cultureel opzicht. De geprognotiseerde bevolkingsgroei van de stad naar 500.000 inwoners in 2012 zou getemporiseerd moeten worden; gevreesd wordt voor de aantasting van het groene karakter van de stad. Hoogbouw is weliswaar een aanlokkelijke optie, maar is stedenbouwkundig niet overal haalbaar. Ook de sloop en herstructurering van bepaalde gebieden is een mogelijkheid die moet leiden tot een antwoord op de groeiende ruimtebehoefte.

Volgens een inspreker – Tjebbo Kessler – is de oplossing voor meer sociale woningbouw eenvoudig te realiseren. “Het Centraal Station moet òf plat òf een heel eind naar achteren. Of je kunt de sporen laten verzinken; dus onder de grond. Daardoor komt er een enorm gebied vrij, midden in de stad. En het levert ook nog eens een kans op om de segregatie in Den Haag te doorbreken. Zuid ligt nu geïsoleerd. Dat zou je veel meer bij het centrum kunnen betrekken als je in plaats van het CS een open gebied met woningen aanlegt”. Of dergelijke oplossingen realistisch zijn valt niet goed te overzien, maar duidelijk is wel dat Den Haag voor een forse en ambitieuze opgave staat.

Het gemeentebestuur – en vooral wethouder ruimtelijke ordening Marnix Norder – lijkt zich dat ook ter dege te beseffen. De demografische groei en de voorziene bouwprogramma�s leiden onherroepelijk tot extra bestedingsruimte voor de gemeente – becijferd is zo�n 7 miljoen euro extra per jaar – en een breder voorzieningenniveau, zoals op het gebied van onderwijs, cultuur, zorg, parkeren en openbaarvervoer.

De ruimtedruk wordt hoger, er ontstaat meer mobiliteit en concentratie van de milieubelasting en meer druk op de kwaliteit van landschappen en natuur in de regio. De actuele politieke discussie in Den Haag gaat vooral over de ruimtelijke spreiding of concentratie van woningen, voorzieningen en bevolking. De inkomensverschillen tussen wijken zijn groot, hetgeen ook leidt tot niveauverschillen in de kwaliteit van voorzieningen en de gebouwde omgeving.

De structuurvisie gaat uit van het idee om bestaande stedelijke structuren intensiever te ontwikkelen, waardoor intensivering van het ruimtegebruik, maar ook een sterkere waardering van openbaar vervoersverbindingen, infrastructuur, energienetwerken en groennetwerken tot stand zal komen. Onder impuls van het gepubliceerde en bediscussieerde ontwikkelingsperspectief, maar vooral ook door publiek-private inspanningen zal de �beloofde� Wereldstad aan Zee tot stand moeten komen.

Wéreldstad aan Zee;

Structuurvisie Den Haag 2020,

Uitgave van de gemeente Den Haag,

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels