nieuws

Nieuwe wet exploitatie grond rond

bouwbreed

den haag – De Grondexploitatiewet moet vooral duidelijkheid geven over de soorten kosten die gemeenten wel en niet in rekening kunnen brengen bij de ontwikkeling van bouwlocaties.

Dit stelt het kabinet in het wetsvoorstel voor de Grondexploitatiewet, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Over de kosten voor het bouwrijp maken van de grond, de aanleg van rioleringen, nieuwe straten, water en groen kunnen gemeenten en projectontwikkelaars al in een vroeg stadium afspraken maken. De wet moet de stagnerende woningbouwproductie weer op gang helpen.

Vrijwillige samenwerking is hierbij het uitgangspunt. De wet biedt de juridische basis voor deze privaatrechtelijke afspraken. Als de partijen er toch niet uitkomen, dan kan de gemeente publiekrechtelijk optreden in de vorm van een exploitatieplan. De kosten worden dan verhaald bij de bouwvergunning. De vergunninghouder, zoals een ontwikkelaar, krijgt hierin de plicht opgelegd een exploitatiebijdrage te doen.

Ontwikkelaars en gemeenten maken de afspraken aan de hand van een zogeheten kostensoortenlijst, die voor een groot deel de huidige baatbelasting vervangt. Hiermee moet vooral de lange onzekerheid over de hoogte van het kostenverhaal worden weggenomen en over welke kosten aan de betreffende locatie kunnen worden toegerekend.

VNG en Neprom hadden in 2000 samen met het Instituut voor Bouwrecht (IBR) al het initiatief genomen tot de kostensoortenlijst. Minister Dekker (VROM) heeft in overleg met beide partijen de lijst vervolgens verder uitgewerkt.

Het voordeel van de nieuwe Grondexploitatiewet voor gemeenten is volgens het kabinet dat ze een goede regie kunnen voeren op het woningbouwprogramma. In de bestemmingsplannen kunnen ze straks vastleggen hoeveel sociale woningen en hoeveel kavels voor particulier opdrachtgever er moeten komen. Voorts is er meer ruimte om privaatrechtelijke afspraken met ontwikkelaars te maken.

Voor de ontwikkelaars is er het voordeel dat de wet de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheid aangeeft. Ook kunnen andere particuliere eigenaren zich niet langer onttrekken aan het kostenverhaal. Ontwikkelaars ergeren zich al jaren aan deze zogeheten �free riders� die weigeren mee te betalen.

Reageer op dit artikel