nieuws

Baggerverwerkers dreigen Nederland rug toe te keren

bouwbreed

leusden – De baggerverwerkers dreigen zich geheel uit Nederland terug te trekken en Europees te gaan. Aanleiding is het plan van de regering om de doelstelling van 20 procent verwerking van baggerspecie te laten vallen.

Al jarenlang zijn baggerverwerkers bezig geweest met investeren in technieken om verontreinigde baggerspecie te verwerken. Technieken als landfarming, koude en thermische immobilisatie zijn al bijna evenlang als veelbelovend geprezen en kleinschalig toegepast. En al evenlang heeft de overheid met de mond beleden verwerking een goede plaats toe te dichten in het beleid. “Het is nu alleen nog maar een prijsverhaal geworden. Andere vormen dan storten zijn voor de rijksoverheid niet meer aan de orde. We weten zelfs niet wat er gaat gebeuren met technieken als landfarming en rijping. Alleen zandscheiding is nog verplicht als de zandfractie in de specie boven de 60 procent ligt”, concludeert de voorzitter van de Stichting Reused A. van der Kooij, de opvolger van de stichting Klasse 4.

Het steekt de stichting dat er na jaren praten eindelijk wat proefprojecten zijn opgestart die nu al waardeloos zijn. Nog voordat ze geëvalueerd zijn, wordt het beleid al gewijzigd. “Dit betekent dat er depots bij moeten komen met alle �not in my backyard-problemen� van dien. Kijk maar naar Amersfoort. Daar is de ondernemer Smink die een baggerdepot zou inrichten, volgens krantenberichten afgekocht met 17 miljoen euro. Voor dat geld had een grootschalige thermische verwerking gebouwd kunnen worden die qua prijs kan concurreren met storten”, zegt de secretaris van de stichting J. Ketel.

De focus op baggeren betekent volgens hen het einde van de innovatie in de sector. “Innovaties komen stil te liggen en dat is vreemd wetende hoe premier Balkenende zich inzet om van ons land een innovatief land te maken”, meent Van der Kooij.

Initiatieven van de sector dreigen nu ook op een laag pitje gezet te worden. Zo is de Kennemer mop ontwikkeld die gedeeltelijk uit baggerspecie bestaat. “We waren al bezig met de vergunningaanvraag voor een grootschalige installatie. De vraag is of we hier mee door moeten gaan nu een deel van de grondstoffenvoorziening, het slib, wordt afgesneden”, zegt Van de Kooij.

De stichting Reused gaat nu daarom Europa in. “Daar liggen voldoende kansen. Vooral in de nieuwe EU-landen, waar de problemen aanzienlijk groter zijn dan bij ons. Maar kijk je dichter bij huis, Duitsland, dan gebeurt daar ook meer dan hier. Het bedrijf Maxit bijvoorbeeld maakt door thermische immobilisatie kleikorrels. Datzelfde Maxit wil echter niet in Nederland aan de slag door de onzekerheden die de politiek creëert. Het buitenland is ons hard aan het inhalen”, aldus Ketel. De maatschappelijke kosten-en-batenanalyse (MKBA) die mede reden is geweest voor de beleidswijziging, deugt volgens beide heren niet. “Die is geschreven vanuit de optiek van baggeren. Baten in de vorm van minder gebruik van primaire bouwstoffen en mogelijkheden voor export van technologie ontbreken”, aldus Van der Kooij.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels