nieuws

Amerikaans verzekeringsbeleid sterk leerpunt

bouwbreed

den haag – De Amerikanen hebben met hun National Flood Insurance Program een door de nationale overheid georganiseerde verzekering tegen natuurrampen. In Nederland hebben we dat nog niet, maar we kijken daar wel naar. Dat zegt W. Oosterberg van Rijkswaterdstaat-RIZA naar aanleiding van het passeren van de wervelstorm Katrina over de delta van de Mississippi.

Oosterberg maakte deel uit van een delegatie van Rijkswaterstaat die begin dit jaar New Orleans bezocht in het kader van een studiereis. In de havenstad aan de Mississippi hebben de leden van de delegatie als gast van het US Army Corps of Engineers, de Amerikaanse Rijkswaterstaat, kennisgemaakt met het waterbeheer in deze onder zeeniveau gelegen stad.

In Nederland is in de nota �Waterbeheer in de 21 ste eeuw� het concept �ruimte voor water� geïntroduceerd, een voor Nederland relatief nieuwe benadering. De focus van het Nederlandse waterbeheer is daarmee verschoven van technische zaken zoals dijkverhogingen naar een ruimtelijke aanpak. “Dat roept de vraag op hoe je dat dan doet in stedelijk en verstedelijkend gebied. Het is dan verstandig om te kijken hoe dat elders in de wereld wordt aangepakt”, verklaart Oosterberg de studiereis aan Japan, Bangladesh, China en Amerika.

New Orleans ligt beneden zeeniveau en zit volgens Oosterberg klem tussen hoogwater op de rivier de Mississippi, vloedgolven door orkanen en wateroverlast bij hevige neerslag. De stad zelf is volledig omdijkt. Dat betekent al dat alle regen die er valt weer weggepompt moet worden.

Oosterberg noemt vier punten van interesse die tijdens het bezoek van de delegatie naar voren kwamen. De Amerikanen hebben een goede organisatie rond evacuaties. Dat is bij de orkaan Katrina weer gebleken. In Nederland hebben wij minder ervaring met dergelijke evacuaties.

Ten tweede is daar de wateroverlast door het �volregenen van de omdijkte stad. Behalve zorgen voor voldoende pompcapaciteit wordt ook veel gedaan om de overlast te beperken. De wegen bijvoorbeeld zijn bol geprofileerd. Bovenop minder hinder en aan de zijkanten berging van water. Ook wordt het weer usance om de begane grond van huizen boven maaiveld aan te leggen.

Als belangrijk leerpunt noemt Oosterberg de goede verzekering in de Verenigde Staten tegen natuurrampen. In Amerika loopt sinds de jaren �60 het National Flood Insurance Program, een verzekering die iedereen vrijwillig kan afsluiten, maar verplicht is bij hypotheekverstrekking aan onroerend goed in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen.

De mogelijkheid van verzekering tegen overstromingen en wateroverlast heeft de aandacht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, laat Oosterberg weten. Omdat het Amerikaanse systeem al 40 jaar functioneert, kunnen hier goed de directe en indirecte gevolgen van het introduceren van verzekering inzichtelijk worden gemaakt.

Het laatste punt is het hoogwater op de rivier. De Mississippi heeft hoge afvoeren. Om de mogelijkheid van een overstroming door rivierwater te verkleinen hebben de Amerikaanse ingenieurs bovenstrooms bypasses gemaakt om een deel van de piekafvoeren naar elders af te voeren. Het gaat om �groene rivieren�, drie kilometer brede kanalen, die eens in de tien jaar veel rivierwater moeten afvoeren. Deze gebieden worden voor recreatie ingericht. Na een overstroming worden de wensen voor de recreatie opnieuw bezien. Indien wenselijk wordt het gebied dan anders ingericht.

Omdat (bijna) rampen in het algemeen een belangrijke rol spelen in het herijken van overstromingsbeleid is Oosterberg benieuwd in hoeverre het passeren van de orkaan Katrina gevolgen zal hebben op het beleid in New Orleans.

�VS hebben een goede organisatie rond evacuaties�

Reageer op dit artikel