nieuws

Vakinhoudelijk deel studies schiet tekort

bouwbreed

rotterdam – Beroepsonderwijs en bedrijfsleven moeten zorgen dat de vakinhoudelijke component in de opleiding van middenkaderpersoneel voldoende aandacht krijgt. Het betreft de opleidingen in de sectoren bouw en infra. Die waarschuwing uitte D. van Well, voorzitter van AVBB-Waterweggebied vrijdag tijdens de uitreiking van de mbo-afstudeerprijzen bouwkunde en gww.

“Voorkomen moet worden dat het kwalificatieprofiel van de middenkaderfunctionaris Bouw en Infra te algemeen wordt. Landelijk moet hier hard aan getrokken worden”, aldus Van Well. “Praktijkmensen moeten hierin een bepalende stem hebben.”

Over het algemeen is Van Well tevreden over de samenwerking tussen bouwbedrijven, aangesloten bij AVBB-Waterweggebied, en de Regionale Opleidings Centra Albeda (ROC�s) en Zadkine. Niettemin wees hij op nog twee andere zwakke punten.

Zo constateerde hij dat scholing die zich richt op de beroepspraktijk, er onherroepelijk toe leidt dat scholen vaker een beroep doen op het bedrijfsleven. De bij AVBB-Waterweggebied aangesloten bedrijven willen wel samenwerken, betoogde de voorzitter, “maar alleen samen met het onderwijs kunnen goede resultaten worden bereikt in betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.” De organisatie en begeleiding vanuit school moeten daarom strakker, aldus Van Well. “Wij moeten op korte termijn met elkaar duidelijkheid scheppen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inhoud van de beroepspraktijkvorming.”

Van Well waarschuwde dat de instroom van leerlingen in de opleiding BOL-4, de voormalige mts, stagneert. Tegelijkertijd neemt de vraag toe naar personeel dat op dat niveau is geschoold. Hij pleitte daarom voor een campagne op scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs én op havo�s om leerlingen aan te trekken voor studies op middelbaar en hoger kaderniveau. “AVBB-Waterweggebied is graag bereid mee te werken aan de promotie.”

De mbo-afstudeerprijzen voor bouwkunde gingen naar Leonard den Besten en Marc Janssen van ROC Albeda en naar Mike van �t Zelfde en Frank Winkelhorst van ROC Zadkine. Mark van Zwieten, afgestudeerd aan ROC Zadkine kreeg de gww-afstudeerprijs.

Negen afgestudeerden kregen een eervolle vermelding.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels