nieuws

Nieuw Besluit luchtkwaliteit laat nog veel open

bouwbreed Premium

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verscheen vorige week in het Staatsblad. De bekendmaking moet door overheden en ontwikkelaars met opluchting zijn begroet. Onder het oude Besluit luchtkwaliteit haalden veel plannen en projecten het afgelopen jaar niet de eindstreep. Vooral grenswaarden voor fijn stof werden, en worden, veelvuldig overschreden.Mildred Knegt kritiseert het nieuwe Besluit.

Het nieuwe Besluit zou een eerste stap moeten zijn om de patstelling te doorbreken. Jammer genoeg is in het Besluit weinig gebeurd met de fundamentele kritiek die de Afdeling Wetgeving van de Raad van State uitte.

Wie bestemmingsplannen en bouwplannen zonder meer op het nieuwe Besluit baseert, kan daardoor voor onaangename verrassingen komen te staan. Het lijkt verstandig in de onderbouwing van plannen rekening te houden met de vingerwijzingen van de Raad van State. Dat kan voor het opstellen van een plan betekenen dat deze niet eenvoudig volstaat met de mededeling dat de luchtkwaliteit gelijk blijft of verbetert, maar ook duidelijk maakt dat mogelijkheden tot verdere verbetering zijn bekeken en afgewogen.

Een van de belangrijkste veranderingen in het nieuwe Besluit is de zogenoemde salderingsregeling. De salderingsregeling komt er op neer dat plannen kunnen doorgaan als de luchtkwaliteit daardoor per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft. Zelfs een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit is acceptabel, indien daardoor per saldo de luchtkwaliteit verbetert. Daarbij valt te denken aan de aanleg van een rondweg, waardoor minder verkeer door de kern hoeft te rijden. Deze �saldobepalingen� kunnen met terugwerkende kracht tot 4 mei jl. worden toegepast (het Besluit is nu nog niet in werking getreden, maar het is de bedoeling dat dit vier weken na de bekendmaking gebeurt).

Echter, juist over deze salderingsmethode is de Raad van State kritisch. De Raad wijst erop dat de saldomethode alleen een oplossing biedt als er wat valt te salderen. Dat is bij de genoemde rondweg wel het geval, maar is minder duidelijk zodra er sprake is van uitbreiding van activiteiten zonder dat er een afname elders tegenover staat, zoals een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijfsterrein. Ook de regeling zelf zal verder moeten worden geconcretiseerd, zo meent de Raad van State.

Compensatiegebieden

Eén van de kritiekpunten van de Raad is de onduidelijkheid over hoe groot de gebieden zijn waarbinnen mag worden gecompenseerd. Hoe groter het gebied, hoe ruimer de mogelijkheden, maar ook hoe groter de risico�s op forse lokale overschrijdingen van de grenswaarden.

De samenhang tussen de compenserende maatregelen is verder te onduidelijk. De samenhang lijkt slechts te bestaan uit het ongeveer gelijktijdig nemen van de maatregelen in hetzelfde gebied, zo overweegt de Raad van State.

Al met al onderkent de raad dat de saldobenadering onder omstandigheden zinvol kan zijn. Hij lijkt er echter niet van overtuigd dat het Besluit de nodige bouwstenen bevat om, zoals vereist, verslechtering van de luchtkwaliteit tot een minimum te beperken. De Raad vindt dat de regeling op de hiervoor genoemde, maar ook op andere punten, nader moet worden geconcretiseerd.

Ondanks deze duidelijke vingerwijzing van de Raad van State is het Besluit luchtkwaliteit 2005 kort na het advies vrijwel ongewijzigd vastgesteld. De staatssecretaris heeft in een nader rapport onderkend dat de regeling niet bij voorbaat voor alle gevallen een duidelijke begrenzing bevat. Hij ziet echter geen mogelijkheid op dit moment meer duidelijkheid te bieden.

Saldering zal in beginsel maximaal op niveau van zones of agglomeraties moeten plaatshebben. De verdere invulling van de saldobenadering dient in de praktijk te gebeuren. De praktijk moet eveneens uitwijzen of het niveau van zones en agglomeraties bruikbaar is voor saldering. Er zal wel eens kunnen gelden: hoe kleiner het compensatiegebied, hoe groter de kans van slagen. Mogelijk komt er nog wel een regeling waarin een en ander wordt uitgewerkt. Daarnaast is nog een wetsvoorstel luchtkwaliteit in voorbereiding, dat na dit zomerreces voor advies naar de Raad van State zal worden verzonden.

Raad van State wenst verdere concretisering van nieuwe regeling

Reageer op dit artikel