nieuws

Methoden van geforceerde consolidatie

bouwbreed Premium

ede – Met verschijnen van het CUR-rapport 2005-1 is een systematisch overzicht voorhanden voor een correcte en consistente beschouwing en beoordeling van de beschikbare methoden voor de geforceerde consolidatie door het afpompen van water.

Geforceerd consolideren door middel van afpompen van water is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in gebruik.

Doel van de methode is het bouwrijp maken van terreinen in zo kort mogelijke tijd en het verhogen van de schuifsterkte van de samendrukbare lagen. De behoefte van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat aan een goede beoordeling van bestaande methoden is reden geweest in CUR-verband een commissie in te stellen om een systematisch overzicht op te stellen. Het nu verschenen rapport is de eindrapportage .

Bij lage ophogingen (tot 1 à 1,5 meter) kan de uitvoeringstijd worden teruggebracht tot drie à vier maanden, bij traditionele methode met overhoogte en verticale drainage gaat het meestal om jaren.

Bij ophogingen van 2 meter of meer zit het voordeel van toepassen van geforceerde consolidatie vooral in het vergroten van het tempo van ophoging, mogelijk door verhogen van de schuifsterkte door het afpompen van water.

Het rapport begint met een overzicht van de beschikbare methoden (IFCO, PTD en BeauDrain) ondersteund door een vergelijkingsmatrix. Dat wordt gevolgd door een beschrijving van de universele ontwerpaanpak van de beschouwde technieken.

Uiteraard komen diverse methoden voor zettingsberekening aan de orde. Na de uitvoeringsaspecten wordt ingegaan op de metingen die nodig zijn om aan te tonen dat de beoogde effecten ook worden gerealiseerd.

De opstellers van het rapport benadrukken in het nawoord drie aspecten die een systeem van geforceerde consolidatie goed toepasbaar maken.

Bij elk systeem moet een gevalideerd rekenmodel beschikbaar zijn om tot een betrouwbaar ontwerp te komen. Vooraf moet ook een duidelijk stopcriterium zijn opgesteld. Het meest voor de hand liggend is een criterium met gemeten zettingen en berekende restzettingen. Tenslotte moet voldoende monitoring beschikbaar zijn. Dat is een vereiste om aan te tonen dat aan het stopcriterium wordt voldaan.

Vier omvangrijke bijlagen met een uitgebreide beschrijving van de drie methoden en rekenvoorbeelden die in het kader van de CUR-commissie zijn gemaakt completeren de geboden informatie.

CUR-rapport 2005-1 �Geforceerde consolidatie door het afpompen van water� is te verkrijgen bij CUR in Gouda.

Reageer op dit artikel