nieuws

Is de personenlift zonder keuring van derden nog veilig?

bouwbreed

Installateurs en eigenaren van personenliften worstelen met de stand van zaken rond normen en wetgeving. Focus ligt hierbij op het feit dat de keuring tot ingebruikname uit het Warenwetbesluit liften en de arbeidsomstandigheden rond de liftinstallatie is verdwenen. Ook op dit terrein treedt de overheid terug en laat meer over aan de markt. Enerzijds lastig voor de markt, die gewend was aan strakke regelgeving en nu het gevoel heeft in het luchtledige te fietsen. Anderzijds invulling gevend aan de maatschappelijke wens tot vermindering van de regels. Wat is er precies aan de hand?

Aboma+Keboma houdt zich als certificeringsbureau bezig met de veiligheid van personenliften en is daartoe door de overheid erkend en aangewezen. Goed passend binnen het profiel van ons bedrijf, te weten de veiligheid in de bouw en het verticale transport. De gebouwde omgeving wordt daartoe gerekend en daarmee ook de personenliften in die gebouwen. Niemand hoeft te worden uitgelegd dat er met de veiligheid van deze installaties beslist geen loopje mag worden genomen. Op 8 juni jl. organiseerde Aboma+Keboma voor zijn relaties een geslaagd symposium over dit onderwerp in Amsterdam. Twee onderwerpen stonden centraal:

– Keuringen en controles bij aflevering van een nieuwe liftinstallatie (de nulmeting);

– Arbo-zaken van en rond de liftinstallatie.

In het Warenwetbesluit Liften gold de verplichting tot een ingebruiknamekeuring door een onafhankelijke en deskundige derde zoals Aboma+Keboma. Feitelijk ging het om een nulmeting van de installatie, gericht op relevante veiligheidszaken in en om de installatie welke niet onder de richtlijn vallen. Deze ingebruiknamekeuring wordt afgeschaft, waarbij de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de leverancier c.q. installateur wordt neergelegd. Dit sluit niet uit, dat de installateur een certificeringsbureau kan blijven inschakelen, bijvoorbeeld als extra garantie richting koper/eigenaar.

Zo�n keuring gebeurt dan volledig op vrijwillige basis. Aboma+Keboma heeft hiervoor een nieuw product ontwikkeld: de Nieuwbouwtoets. Handig, omdat daarmee een nulmeting beschikbaar komt. Dat is wat anders dan de eindcontrole van de installateur zelf in het kader van de door hem aangebrachte CE-markering. Sterker zelfs, de resultaten van de eindcontrole worden nadrukkelijk in de Nieuwbouwtoets meegenomen. Daarnaast worden omgevingsfactoren uit de gebouwde omgeving meegenomen, de gebruiksveiligheid van de lift in kaart gebracht evenals speciale voorzieningen voor bijvoorbeeld gehandicapten. Zo ontstaat een onafhankelijk veiligheidsrapport voor de eigenaar van de nieuwe liftinstallatie.

Het mag duidelijk zijn dat er grote noodzaak is voor goede arbeidsomstandigheden bij periodiek onderhoud en keuring van de liftinstallatie. Met name gericht op de liftmonteurs en liftinspecteurs. Recente ongevallen tijdens onderhoud brengen dit nog eens bijzonder onder de aandacht. Er waren zwaargewonden te betreuren, dus de veiligheid kan niet voldoende zijn gezekerd. Een analyse van deze arbo-risico�s zou onderdeel kunnen zijn van een complete risico-inventarisatie en -evaluatie van het gehele gebouw. Zo ontstaat een basis voor een integraal plan van aanpak om goede arbeidsomstandigheden te garanderen.

Aboma+Keboma beschikt over de deskundigheid en ervaring om een dergelijke integrale analyse uit te voeren. Van het gebouw en van de gevelreinigingsinstallatie. En ook van de liftinstallatie en de directe omgeving. Met het doel de risico�s voor gebruiker, monteur en inspecteur in kaart te brengen en concreet aan te geven hoe de potentiële gevaren te beheersen.

Sommige mensen stappen nooit in een lift. De beschreven aanpak helpt niet tegen claustrofobie en misschien een beetje bij liftangst. Deze aanpak helpt in ieder elk wel voor de overgrote meerderheid, die frequent van een lift gebruik maakt. Gevoel en beleving zijn moeilijk te bestrijden zaken.

Harde veiligheid in termen van constructie, techniek, organisatie en procedures ligt alweer een stuk eenvoudiger. Vooral als men daarbij de hulp van een onafhankelijke en objectieve derde inroept. Vreemde veiligheidsogen dwingen niet alleen, maar kijken ook welwillend over de schouder mee.

Reageer op dit artikel