nieuws

Verbreding A4 via design and build aanbesteed Verbreding A4 Burgerveen-Leiden

bouwbreed Premium

den haag – De aanbesteding van de verbreding van Rijksweg A4 Burgerveen-Leiden loopt. Potentiële gegadigden kunnen zich aanmelden voor de niet-openbare procedure met voorafgaande selectie. De projectorganisatie A4 Burgerveen-Leiden hoopt met een aantal bijzondere elementen de markt en zichzelf van dienst te zijn.

Geheel volgens de lijn bij Rijkswaterstaat om meer aan de markt over te laten als dat mogelijk is, zal het project worden gerealiseerd volgens een �Design and Build�-contract (DB). Op zich een bekende contractvorm uit de UAV-gc 2005 die van toepassing is op het ontwerp en de aanleg van de verbreding. Het contracteringsproces heeft echter nieuwe elementen waarmee we hopen de juiste partij voor het werk te krijgen”, zegt Suzan Vos, hoofd projectbureau A4 van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Samen met contractmanager Simon Bezuijen, eveneens van Rijkswaterstaat, gaat zij in op de manier van aanbesteden en de nieuwe elementen die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde partij om het werk uit te voeren een kwalitatief hoogstaand project oplevert.

Het project zal worden gerealiseerd volgens een DB-contract dat is gebaseerd op een programma van eisen. Dat is opgesteld met behulp van systems engineering tot op functioneel niveau. Bezuijen haakt in: “We hebben in de afgelopen jaren veel geleerd op gebied van prestatie-eisen. We hebben het niet zo gedetailleerd willen doen als bij de realisatie van rijksweg N11. Gebleken is dat je daar toch veel last mee krijgt. Het contract hier is niet dichtgetimmerd met gedetailleerde eisen. Dat doen we niet meer.” Functionele eisen en een minimum aan aanvullende eisen bieden de markt juist ruimte om tot een eigen ontwerp te komen, vinden Vos en Bezuijen.

Het wordt een DB-contract waarbij op sommige onderdelen een garantie wordt geëist. Er is dus niet gekozen voor een DB-contract waarbij de aannemer zich verplicht het door hem gerealiseerde project ook gedurende een bepaalde periode te onderhouden.

Bij het projectbureau is dat wel bekeken.

De kans op versnippering van het onderhoud bij de onderdelen die bij dichte bebouwing liggen werd te groot geacht. Juist op die plaatsen is het ongewenst als steeds een ander bezig is invulling aan zijn onderhoudsplicht te geven.

“Met de garantie is een stimulans ingebouwd dat we een kwalitatief goed product krijgen. Voor een aantal belangrijke delen vragen we bijvoorbeeld garantie dat ze zeven jaar voldoen aan de eisen die ervoor staan. We willen door vragen van garanties borgen dat niet alleen voor de korte termijn wordt ontworpen”, geeft Vos aan.

Een eerste element dat de aanbesteding bijzonder maakt is het opnemen van een zogenoemde op concurrentie gerichte dialoog. “We maken bij wijze van experiment gebruik van de mogelijkheid uit het ARW 2004 (aanbestedingsreglement werken) om van de procedures af te wijken”, licht Vos toe.

In de aanbestedingprocedure wordt na de selectiefase een dialoogfase ingevoerd. Doel van dit experiment is door middel van dialoog met de afzonderlijke gegadigden te komen tot een betere afstemming van de inschrijvingen op de behoeften van de aanbesteder.

Vos: “Bij die overlegrondes wordt apart met gegadigden overlegd. We willen daarmee inzicht krijgen in de oplossingsrichtingen die voor het ontwerpproces uit de eisen worden afgeleid. Dat voorkomt verrassingen.”

Angst voor verklappen van wat de concurrent heeft gezegd, hebben Vos en Bezuijen niet hoewel er geen ervaring is met een dialoogfase. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen moeten bepaalde procedures worden gevolgd. Het feitelijke volgen van deze procedure wordt getoetst door auditors. Na de dialoogfase, als de oplossingsrichtingen van de kandidaten bekend zijn, volgt wat Bezuijen noemt �de uitvraag�. Dan zullen de vijf partijen worden gevraagd een aanbieding te doen, vijf is het minimum volgens de Europese regels.

Eveneens bijzonder in de aanbesteding is dat de geschiktheidseisen die bij de selectie worden gehanteerd de mogelijkheid bieden voor een �general contractor� zich aan te melden als hoofdaannemer. General contractors hebben veel ervaring met projectmanagement, maar doorgaans kunnen zij niet worden geselecteerd omdat ze geen uitvoeringservaring kunnen opvoeren.

De ontbrekende ervaring in de zin van de selectie kunnen zij verwerven door samen te gaan met onderaannemers die die ervaring wel hebben. Uiteraard moet dan wel zekerheid bestaan dat ook met die onderaannemers gewerkt wordt als de general contractor het werk opgedragen krijgt.

Een ander bijzonder element in de procedure is volgens Vos het gunningscriterium van de �economisch meest voordelige aanbieding�. “Dat betekent dat we onder andere beoordelen op kosten gedurende de levensduur van het project. Daarmee geven we een prikkel om de aanleg- èn onderhoudskosten te optimaliseren.”

Ook de mogelijkheid om gedeelten van het project in alliantie uit te voeren is bijzonder. Bij de aanbieding wordt nog geen detailontwerp geëist. Wel een globaal ontwerp en de wijze waarop risico�s zullen worden afgedekt. Voor onderdelen waarvoor het risico niet goed is in te schatten, en bijgevolg hoog dreigen te worden geprijsd, kan samen het risico nemen de oplossing zijn, vindt Vos.

De markt zal volgens Vos bovendien gebaat zijn bij de rekenvergoeding die aan de niet succesvolle kandidaat-aannemers zal worden betaald. “DB-contracten met functionele eisen vergen veel inspanning om te komen tot een prijsaanbieding. Wij zijn nagegaan wat dat de aannemers kost en zullen een substantieel deel daarvan vergoeden. De winnaar krijgt het werk, de andere prijsaanbieders krijgen een rekenvergoeding”, aldus Vos.

Het project �Verbreding A4 Burgerveen-Leiden� beslaat in totaal 20 kilometer en behelst het verbreden van de A4 van twee rijbanen van elk twee stroken naar drie stroken per rijbaan. Het gedeelte waar de hsl de A4 kruist is al in uitvoering en zal eind 2006 gereed zijn. Dat werk valt onder de projectorganisatie HSL-Zuid. De werken van een noordelijk deel van 4,5 kilometer en een zuidelijk deel van 6,5 kilometer vallen onder de projectorganisatie A4 Burgerveen-Leiden.

Behalve het verbreden van bestaande kunstwerken worden ook nieuwe aangelegd. Er komt een nieuw aquaduct bij het al bestaande onder de Ringvaart. In het zuidelijk deel komt een nieuw aquaduct onder de Oude Rijn, in plaats van de bestaande brug.

Bovendien wordt de verbrede A4 over een traject van 1400 meter verdiept aangelegd. De weg loopt daar door het stedelijk gebied van de gemeenten Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp en die betalen mee aan de verdiepte aanleg. Voor de betrokken overheidsinstanties is daarvoor een publiek-publieke samenwerking overeengekomen (de zogenoemde W4-overeenkomst).

Het tracébesluit voor het noordelijk deel is rond. Voor het zuidelijk deel echter nog niet. De projectorganisatie heeft er vertrouwen in dat dat ook nog goed komt. In het selectiedocument is aangegeven dat een tracébesluit als voorwaarde geldt voor gunning van het zuidelijk deel. De selectieprocedure geldt voor beide percelen tezamen. Inschrijvers zijn verplicht op het totaal in te schrijven. Daarnaast kunnen zij inschrijven op één of beide percelen. De opdrachtgever mag de percelen aan één of twee opdrachtnemers opdragen.

Als indicatie gelden de volgende tijdstippen: aanmelding tot uiterlijk 12 juli 2005 te 13:00 uur, selectiefase mei-september 2005, dialoogfase september 2005 tot mei 2006, datum aanbesteding juli 2006, gunning september 2006, uitvoeringstermijn 2006-2011.

Reageer op dit artikel