nieuws

Prijsvraag provincie neigt naar hobbyisme

bouwbreed

Met de ideeënprijsvraag voor studenten Wonen te gast in het landschap is de provincie Noord-Holland op zoek gegaan naar uniekebebouwingsplannen tussen Heiloo en Limmen. De studenten moeten met landschappelijke ideeën komen voor het realiseren van 2.000 tot 2.400 woningen in dat gebied. Pluspunt van dit initiatief is dat men op het provinciehuis in Haarlem doordrongen lijkt van het feit, dat de behoefte aan landelijk wonen groot is en dat de woningbouwopgave niet alleen in stedelijk gebied moet worden opgelost. Maar tegelijkertijd is het volgens Martin van den Heuvel wel degelijk eeninitiatief met de nodige kanttekeningen.

Vooropgesteld, de aandacht die de provincie Noord Holland voor het bouwen van woningen in het landelijk gebied aan de dag legt juichen wij toe.

Als NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, een brancheorganisatie van 200 middelgrote tot grote professionele ontwikkelaars en bouwondernemers, huldigen wij de stelling, dat er in Nederland best wat minder krampachtig mag worden gedaan over woningbouw in een groene omgeving. Mooi rood hoeft immers helemaal niet lelijk te zijn. Als de plannen hiervoor maar met zorg worden gemaakt en aanslaan bij de wensen van de woonconsument. Met andere woorden, marktconform zijn. En daarmee plaatsen we direct onze eerste kanttekening bij de prijsvraag van de provincie Noord Holland.

In het gebied tussen Limmen en Heiloo moeten tussen de 2.000 en 2.400 woningen worden gerealiseerd. Zeker in dat deel van de kop van Noord Holland geen gering aantal. Wil de afzet van zo�n groot aantal woningen een succes worden, dan moet het naadloos aansluiten op de huidige woonbehoefte. Van studenten kan echter niet worden verwacht dat zij bij het maken van plannen hier rekening mee houden.

In het reglement van de prijsvraag wordt nadrukkelijk gesteld dat de ideeën de provincie moet verlossen van de spagaat tussen traditioneel dorps bouwen of ruimte bieden voor het experiment.

Reeds gerealiseerde groene woonmilieus zoals Haverleij bij Den Bosch en Eelshoek en Oosterbos in Heiloo worden, aldus de provincie, hiervoor niet als de ultieme oplossing gezien. Hiermee gaat het provinciale bestuur niet alleen voorbij aan het feit dat deze projecten niet alleen architectonisch aansprekend zijn maar ook in de visie van de woonconsument een succes zijn. Gevolg van deze omschrijving is ook, dat het prijsvraagsecretariaat overstelpt wordt met vele hemelbestormende ideeën, maar waarvan op voorhand de realiteitswaarde ver te zoeken zal zijn. En dat is jammer. Zéker voor de energie die de indieners ongetwijfeld in de uitwerking van hun ideeën zullen stoppen.

Er schuilt echter nóg een wezenlijk gevaar in deze prijsvraag. En dat is de vraag of dit initiatief wel bijdraagt tot het creëren van draagvlak bij de inwoners van Limmen en Heiloo voor de bouw van 2.000 tot 2.400 woningen. Immers, vaak is de keuze van een vakjury niet die van het grote publiek. En hoewel het helemaal niet is gezegd dat het idee van de winnaar straks ook leidraad voor de uitvoering zal zijn, is het kwaad dan al geschiet.

Belangengroepen zullen de barricades opgaan om iedere vorm van bouwen in het landschappelijk gebied tussen de twee kernen tegen te gaan. En dan is, zo leert de ervaring, uitvoering in welke vorm dan ook verder weg dan ooit.

Moeten dit soort prijsvragen als het gaat om de inrichting van gebieden dan niet op touw worden gezet? Zeker niet. Als NVB juichen we namelijk ieder initiatief toe dat het uitgangspunt heeft te zoeken naar een kwalitatieve invulling van het landelijk gebied.

Het is alleen jammer dat bij deze prijsvraag geen enkele marktpartij betrokken is. Door bijvoorbeeld studenten te koppelen aan een ontwikkelaar die in de regio bekend is ontstaan er plannen met realiteitswaarde. Beiden hebben dan ook de mogelijkheid hun sterke punten in de samenwerking naar voren te brengen: De student met zijn of haar tomeloze energie en frisse kijk op de omgeving, en de marktpartij met zijn kennis en ervaring op het gebied van marktconform bouwen. Gevolg van deze koppeling was geweest dat de vakjury zich in het najaar had kunnen buigen over plannen waar men daadwerkelijk iets mee kunt en het niveau van hobbyisme ontstijgen. Kortom, een gemiste kans.

Martin van den Heuvel

Voorzitter klankbordgroep Noord Holland, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers,

info@nvb-bouw.nl

Mooi rood hoeft immers helemaal niet lelijk te zijn

Reageer op dit artikel