nieuws

Optimisme over kilometerheffing

bouwbreed

den haag – De kans van slagen voor de invoering van een kilometerheffing is dit keer groot. Oud-minister R. de Boer, Bouwend Nederland-voorzitter L.C. Brinkman en Natuur- en Milieudirecteur M. De Rijk zijn allen positief over het advies van de commissie Nouwen. De oud-ministers Jorritsma, Maij-Weggen en Netelenbos zagen af van een reactie om hun opvolger Peijs niet voor de voeten te lopen.

Rekeningrijden heeft een lange historie: Eind jaren tachtig bedacht toenmalig minister Jorritsma al een heffing van een rijksdaalder om in de spits de vier grote steden binnen te rijden. Dat plan stuitte op grote maatschappelijke weerstand. Minister Netelenbos kwam vanaf 1999 heel ver met haar initiatieven voor rekeningrijden. In 2001 verdwenen de plannen echter in de prullenbak na de val van het kabinet.

Minister Peijs is weer serieus aan de slag met een vorm van heffing. Inmiddels zijn meer partijen overtuigd van het nut van een heffing om de files in toom te houden. Vorige maand verscheen het rapport van de commissie Nouwen, waarbij zestien partijen hun ideeën over prijsbeleid uiteen zetten.

Roelf de Boer

Oud-minister Verkeer en Waterstaat en momenteel onder meer voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer en lid van het platform Anders Betalen.

Nu kans van slagen: Ja

-Waarom nu wel: “Al vele jaren wordt er gesproken over de mogelijkheden de betaling van automobiliteit op een andere, meer eerlijke manier te organiseren. In het rapport Anders Betalen doen we daar realistische aanbevelingen voor. Geen voorstellen voor rekeningrijden, geen automobilisten (vracht- en personenvervoer) plagen, maar concrete voorstellen voor een andere manier van betalen voor mobiliteit over de weg. En ik heb goede hoop dat de voorstellen van het Platform worden overgenomen door de politiek. Het Platform moest namelijk ook zorgen voor draagvlak en met het unanieme advies hebben wij een goede stap voorwaarts gedaan. Nu moet het advies ook in de hoogste versnelling politiek besproken en in beleid omgezet worden.

Wanneer en hoe:

-“Het Platformadvies bestaat uit twee fases; een voorfase met knelpuntenheffing en een eindfase met kilometerbeprijzing naar tijd, plaats en milieukenmerken. In het advies is als onlosmakelijk onderdeel tevens opgenomen dat er lastenverlichting moet komen voor de automobilist met de invoering van de twee fases en dat een aparte inningsorganisatie, los van de overheid, de prijs int en verdeelt onder de rechthebbenden. Zoals private consortia die aanbiedingen kunnen doen voor het oplossen van knelpunten door het versneld verbeteren of aanleggen van infrastructuur. Dat is de kracht van het advies. Dat is ook de reden dat het Platformplan mij zo aanspreekt. Dat is ook de reden dat een eerlijke manier van betalen voor automobiliteit dit keer gaat lukken.”

Hoeveel procent minder files:

-Daar is nog geen inschatting van te maken

Elco Brinkman

Voorzitter Bouwend Nederland

Nu kans van slagen: Ja

-Waarom nu wel: “Extra betalen voor rijden zal alleen lukken als het extra betalen voor doorrijden wordt. De wegen zijn te vaak al overvol en de te beperkte capaciteit vraagt als het ware om incidenten die dan ook inderdaad steeds meer ellende veroorzaken. De rekening van stilstaan wordt ten onrechte op het bord van de bedrijven gelegd; de economische productiviteit lijdt er steeds meer onder. Het zal dit keer wel lukken om extra betaling mogelijk te maken, omdat de Minister van Financiën zich tegenover het electoraat niet kan veroorloven extra autokosten te bezien als extra dekkingsmiddel voor de schatkist. En de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft nu gelukkig ingezien dat alleen maar benutten en beprijzen van capaciteit onvoldoende is.”

Wanneer en hoe:

-“Bouwen hoort daarbij, goed ingepast in het landschap. Als Zalm en Peijs nu beiden zo verstandig zijn niet alles overal tegelijk te willen (wat de bouwers ook niet willen), dan kan er spoedig een begin worden gemaakt met het verbeteren van enkele trajecten. Autorijders kunnen dan vast wennen aan doorstromend verkeer tegen hier en daar en zo nu en dan een hogere prijs. Ook op dat punt gaat Nederland dan steeds meer op de rest van de wereld lijken. Laat de politiek hier geen verkiezingsitem van maken maar nu de knoop doorhakken. En intussen moeten we vooral niet vergeten schonere auto�s te kopen.”

Hoeveel procent minder files:

-“Ik wil me nog niet vastpinnen op percentages.”

Mirjam de Rijk

Directeur van de Stichting Natuur en Milieu. De milieuorganisatie is betrokken bij het Platform Anders Betalen via voorzitter Ad van den Biggelaar.

Nu kans van slagen: Absoluut!

-Waarom nu wel: “Nu ook ANWB en VNO-NCW, twee van de belangrijkste tegenstanders van de kilometerheffing voorstander zijn, is er niets meer dat de kilometerheffing kan en mag tegenhouden. De kilometerheffing is de meest eerlijke manier van betalen voor autorijden.

Wanneer en hoe:

-“De commissie Nouwen heeft afspraken gemaakt over twee fases in de kilometerheffing. In de tweede fase gaan automobilisten betalen afhankelijk van tijd, plaats en de mate van vervuiling. Het is een voorwaarde daar aan vast te houden. Anders werkt de kilometerheffing niet, voor de files noch voor het milieu. Met de kilometerheffing betaalt de vervuiler en de veelrijder. Schone en zuinige auto�s worden relatief goedkoper. Wie in een auto rijdt die veel fijn stof of CO2 uitstoot gaat per kilometer meer betalen.

-Over die tweede fase zijn we het allemaal eens. Natuur en Milieu is het niet eens met de eerste fase. Nouwen wil de komende jaren een heffing om geld te innen om wegen aan te leggen. Dat zien wij niet zitten. Die aanpak leidt tot extra auto�s en is dus slecht voor het milieu. Bovendien wordt de file verplaatst naar het volgende knelpunt en is er vaak geen ruimte voor extra wegen.”

-“We willen zo snel mogelijk een heffing invoeren. In de Commissie Nouwen is afgesproken dat in 2012 met de kilometerheffing wordt begonnen. Maar wat ons betreft kan en moet het veel sneller. Bedrijven als Siemens hebben ons verzekerd dat het mogelijk is om er over twee of drie jaar mee te beginnen.”

Hoeveel procent minder files:

60 procent.

Reageer op dit artikel