nieuws

Groot tekort aan studentenwoningen dreigt

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – Hoewel er in de afgelopen tijd een flink aantal tijdelijke studentenwoningen in Amsterdam is gebouwd, vrezen de beide universiteiten – UvA en VU – na 2010 een fors tekort. “Gezien de groei van beide onderwijsinstellingen een slecht vooruitzicht,” concludeert onderzoeker R. Bleijeveld.

Bleijeveld, voormalig secretaris van het college van bestuur van de UvA, was namens beide Amsterdamse universiteiten sinds 2003 belast met het in kaart brengen van het studentenhuisvestingsprobleem in de hoofdstad. De onderwijsinstellingen hebben een belang bij een ruim aanbod studentenwoningen, aangezien veel studenten hun keus mede laten afhangen van de beschikbaarheid van een woning. Nu woont maar de helft van alle Amsterdamse studenten daadwerkelijk in of in de buurt van de stad.

Bleijeveld is pessimistisch. In zijn afrondingsrapportage schrijft hij dat het aantal tijdelijke studentenwoningen – in onder andere containers en oude cruiseschepen in het Westelijk Havengebied, Amsterdam-Noord en bij de Bijlmerbajes – weliswaar aanzienlijk is, maar gezien het tijdelijke karakter geen oplossing. “Het aantal is ten eerste lager dan het door het departement van Volkshuisvesting geschatte tekort (5000 tegen 6000, red.). Over vijf jaar zal per saldo geen groei van het aantal eenheden hebben plaatsgevonden ten opzichte van de situatie eind 2005. Aangezien bouwprojecten de neiging hebben vertraging op te lopen, is zelfs een daling niet uit te sluiten.” Ook ziet Bleijeveld dat met name woningstichting De Key tegen uitbreiding van het woningbestand door anderen is. De voormalig monopolist vreest leegstand in de eigen voorzieningen in perifere gebieden als Diemen en Zuidoost.

Gebrekkige kennis

In potentie bezetten studenten 5 procent van de Amsterdamse woningmarkt. Sinds jaar en dag schommelt dat percentage echter rond de 2,3 procent. Dat het aantal beschikbare studentenwoningen maar niet wil groeien, komt volgens Bleijeveld mede doordat de voorraad dichtslibt. Studenten blijven na hun studie in de goedkope huizen wonen of verhuren die onder. Maar Bleijeveld hekelt ook de gebrekkige kennis over de problematiek in de Amsterdamse stadsdelen. “De verantwoordelijk wethouder van de deelraad Centrum bleek ervan overtuigd dat zijn stadsdeel oververzadigd was aan studentenwoningen. Zijn beleid was er dan ook op gericht geen nieuwe eenheden te realiseren. Uit ons onderzoek blijkt dat in het stadsdeel slechts 4,3 procent van de inwoners student is.” Bleijeveld uit het vermoeden dat de door de wethouder gedachte oververzadiging is ingegeven door de grote betrokkenheid van studenten aan het uitgaansleven en minder door adequate kennis.

De onderzoeker pleit ervoor dat een percentage van de Amsterdamse woningvoorraad specifiek wordt �gelabeld� voor studenten. Politiek ligt dat echter gevoelig, omdat vooral de linkse partijen vrezen dat dit ten koste gaat van het aandeel sociale huurwoningen. Woningcorporaties in de hoofdstad zijn voorstander. Bleijeveld denkt dat door te labelen de studentenhuizenvoorraad weer op het niveau van de jaren tachtig kan worden gebracht. In de oude delen van de stad zou alleen woningcorporatie Ymere al 1500 studentenhuizen beschikbaar hebben. Bleijeveld wijst er bovendien op dat voor het tot studentenwoning bestemmen van kleine woningen in renovatiegebieden minder ingrijpende en dus minder kostbare verbouwingen nodig zijn. Ook ziet Bleijeveld kansen voor studentenwoningen in lege kantoorgebouwen, boven winkels en in nieuwbouw, gerealiseerd door particuliere beleggers. Amvest noemt hij met name als geïnteresseerde.

Reageer op dit artikel