nieuws

Eindhoven besteedt exploitatie parkeergarages aan

bouwbreed

eindhoven – De gemeente Eindhoven heeft een overeenkomst gesloten met Parkeer Management Nederland (PMN) voor de exploitatie en het onderhoud van drie parkeergarages. De pps-overeenkomst is tot stand gekomen na een openbare aanbesteding. De garages, die eigendom zijn van de gemeente, worden voor 30 jaar in erfpacht gegeven aan PMN.

Het betreft de parkeergarages Mathildelaan, Witte Dame en Kennedyplein met in totaal ruim 2200 parkeerplaatsen. Er zijn gedetailleerde afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen de gemeente en PMN, waarbij het gemeenschappelijke belang van beide partijen is dat de parkeergarages zo goed mogelijk gebruikt worden. Bij gelijkblijvend parkeerbeleid ligt het exploitatierisico in deze publiek-private samenwerking (pps) bij PMN. Het is volgens Eindhoven voor het eerst dat een dergelijke overeenkomst via een openbare aanbesteding in Nederland van de grond is gekomen.

Aangezien potentiële gebruikers veelal kunnen kiezen uit verschillende parkeermogelijkheden, zal parkeren in de parkeergarage aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Daarvoor is een mix van maatregelen nodig: gebruiksgemak, gevoel van veiligheid en een aantrekkelijke prijs. En ook de voor de veranderende eisen van de markt benodigde innovaties vereisen investeringen die meestal uit de exploitatie worden gefinancierd.

Bereikbaarheid

De hiervoor vereiste commerciële vaardigheden, de voor een overheid moeilijk te verwerken langdurige aanloopverliezen, en de benodige schaalgrootte maken het voor de hand liggend om een marktpartij in te schakelen.

Aan de andere kant is de bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen van invloed op het economisch functioneren van de binnenstad. Daarnaast biedt de gemeente in en rond het centrum aanvullende parkeercapaciteit via �straatparkeren� en op parkeerterreinen. Buiten die gebieden kan men meestal gratis parkeren. En soms leidt dat tot problemen. Als de parkeerdruk te hoog oploopt, zullen belanghebbenden, vaak bewoners, de gemeente daarop aanspreken. Al met al voldoende redenen voor een gemeente om altijd de regie over haar mobiliteitsbeleid te willen behouden.

Een pps-constructie maakt het mogelijk om beide aspecten te verenigen: de exploitatie komt bij een marktpartij te liggen, maar de gemeente houdt alle mogelijkheden in handen om sturend op te treden als het gaat om het mobiliteitsbeleid.

De succesfactoren voor een pps zijn een zeer gedegen voorbereiding, waarbij de partners zich werkelijk inleven in de problemen van de andere partij, en een precieze scheiding tussen politieke en commerciële risico�s. Is zo de basis gelegd, dan zal er vervolgens in de uitvoering sprake moeten zijn van tevreden gebruikers, in combinatie met een toenemende bezettingsgraad. Om dat te bereiken moet sprake zijn van een professioneel parkeerproduct met een hoge graad van dienstverlening. Als deze doelen bereikt worden, beschouwt de gemeente Eindhoven de overeenkomst als een succes. Voor PMN geldt uiteraard dat een en ander op termijn moet resulteren in voldoende parkeeropbrengsten.

Erfpachtcanon

Onder meer is overeen gekomen dat PMN de gemeente een jaarlijkse erfpachtcanon betaalt. Deze canon is voor de hele periode van 30 jaar met een vast percentage geïndexeerd. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de gebouwen ligt bij PMN. Dus ook de kosten. De gemeente levert de gebouwen op en bij beëindiging van het contract heeft de marktpartij de plicht om ze in dezelfde staat terug te leveren. De gemeente heeft hierin een toezichthoudende taak. Genereert PMN meer omzet dan de vooraf verwachte omzet, dan profiteert de gemeente mee.

De gemeente bepaalt de maximumtarieven voor kortparkeren. Wel in combinatie met de verplichting om over de periode van de samenwerking deze tarieven gemiddeld met een bepaald percentage te laten stijgen. Wordt hiervan afgeweken, dan geldt een compensatieregeling. Daarbij zullen de parkeertarieven in de directe omgeving van de parkeergarages tenminste gelijk zijn aan die in de garages en mogelijk hoger. Zo wordt de automobilist gestimuleerd in de parkeergarage te parkeren.

Een belangrijk voordeel van de overeenkomst voor de gemeente Eindhoven is uiteraard dat veel werk en zorg uit handen wordt genomen, zoals het verstrekken van abonnementen, het beheer en onderhoud van de gebouwen en de apparatuur, en de inning van parkeergelden. Bovendien heeft Eindhoven voor een lange periode financiële zekerheid. Tegelijkertijd houdt de gemeente het beleidsprimaat op het gebied van tarieven, openingstijden en het niveau van dienstverlening. De overeenkomst kan daarmee een integraal onderdeel vormen van het mobiliteitsbeleid.

Daarbij haalt Eindhoven via PMN specialistische kennis in huis op het gebied van parkeren. Het betreft niet alleen parkeertechnische zaken, ook innovatie speelt een belangrijke rol. Zo is PMN voorloper als het gaat om het reserveren van parkeerplekken via internet (Parkeerlijn en Parkeerreserveerlijn, www.naareindhoven.nl) en introduceerde PMN het betalen met �plastic� in Nederlandse parkeergarages.

Ten slotte speelt de gemeente als gevolg van de overeenkomst direct middelen vrij voor andere bestemmingen en deelt zij mee in de resultaten die uit exploitatieverbetering voortkomen.

Ook voor PMN zijn er voordelen. Belangrijk is uiteraard dat door de uitbreiding de schaalvoordelen toenemen op het gebied van exploitatie en beheer. Dat wordt gecombineerd met een langjarige overeenkomst, die zekerheid geeft. Ook PMN profiteert van de specialistische kennis van partner Eindhoven, doordat het veel directer zicht heeft op de stedelijke verkeers- en vervoersproblematiek.

De overeenkomst betekent voor PMN ook een stevige basis voor verdere ontwikkeling van de commerciële activiteiten in Eindhoven en omgeving. Ten slotte heeft deze overeenkomst een voorbeeldwerking, die ook interessant kan zijn voor andere gemeenten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels