nieuws

Wat is wat?

bouwbreed Premium

den haag – Sinds 2001 is in heel Europa het Besluit Luchtkwaliteit (Blk) geldig. Dat Blk is een direct gevolg van een EU-kaderrichtlijn uit 1996 waarin de Europese lidstaten aangeven hoe ze de luchtkwaliteit gaan verbeteren.

In het Blk zijn voor vijf stoffen (zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof en lood) in de lucht normen gesteld waaraan alle lidstaten in 2010 moeten voldoen. Later is afgesproken dat de strenge normen voor fijn stof (PM10) al in 2005 ingaan. Die laatste afspraak nekt Nederland, want op meerdere plaatsen blijkt de hoeveelheid PM10 de grenswaarden ruim te overschrijden.

Fijn stof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes in de lucht met een diameter van minder dan 10 micrometer (0,01 millimeter). Deeltjes kleiner dan 10 micrometer kunnen na inademing in de longen terecht komen. Met name deeltjes die worden uitgestoten door het vrachtverkeer (roetdeeltjes) lijken een belangrijke negatieve invloed op de gezondheid te hebben.

Vulkanen, zeezout en zand zijn natuurlijke bronnen van fijn stof. Menselijke bronnen zijn verkeer, industrie en landbouw. Van deze bronnen is het verkeer de belangrijkste. Fijn stof komt in het verkeer vrij bij de verbranding van diesel en bij slijtage van het wegdek en banden.

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor een belangrijk gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. De concentratie van stikstofdioxide daalde in de afgelopen tien jaar met circa 2 procent per jaar. Door deze daling wordt de EU-norm (40 µg/m3) voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide in Nederland alleen nog langs drukke verkeerswegen overschreden.

De afname van de stikstofdioxideconcentratie is het resultaat van maatregelen bij verkeer, industrie en energie. De daling in emissies van stikstofoxiden door verkeer, onder andere door strengere eisen aan emissies door motorvoertuigen, wordt voor een deel teniet gedaan door toename van het aantal gereden kilometers.

Reageer op dit artikel