nieuws

Regels luchtkwaliteit verstikken de bouw

bouwbreed

De uitspraken van Raad van State over luchtkwaliteit hebben verstrekkende gevolgen voor de bouw. Een aantal geplande bouwprojecten kan hierdoor niet van start gaan. Het gaat nu nog om spitsstroken en – recentelijk – een aantal woningen , maar een volgende keer kan de aanleg van een belangrijke verkeersader of een complete woonwijk zijn. Volgens […]

De uitspraken van Raad van State over luchtkwaliteit hebben verstrekkende gevolgen voor de bouw. Een aantal geplande bouwprojecten kan hierdoor niet van start gaan. Het gaat nu nog om spitsstroken en – recentelijk – een aantal woningen , maar een volgende keer kan de aanleg van een belangrijke verkeersader of een complete woonwijk zijn.

Volgens Niels Ruyter moeten we ons grote zorgen maken.

Voorop staat dat zo gezond mogelijke lucht in het belang is van iedereen, ook van de bouw. Maar je kunt je afvragen of de maatregelen die nu worden genomen ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat. Zo kan de luchtkwaliteit met de aanleg van spitsstroken flink verbeteren, doordat de doorstroming van het verkeer wordt bevorderd.

Het constant remmen en optrekken in files is funest voor het milieu. Of deze verbetering ook specifiek geldt voor het fijn stof en de NOX die in de normen van zich laten spreken, is een andere vraag, maar hier zou een integrale afweging moeten worden gemaakt. Men zou overigens mogen verwachten dat daar waar de norm overschreden wordt ingegrepen wordt. Bouwend Nederland is van mening dat dit noodzakelijk is.

Als de luchtkwaliteit niet voldoet moeten de bronnen die daaraan ten grondslag liggen, worden aangepakt. Het ministerie van VROM spant zich in om de bronmaatregelen versneld door te voeren, denk aan het verplichten van roetfilters voor dieselmotoren. Het is te hopen dat dit snel weer mogelijkheden geeft voor bouw om uitvoering te geven aan de broodnodige plannen. Want naast de bouwsector zijn ook haar opdrachtgevers, waaronder de overheid, de dupe van deze normering. Hoe lang mag het duren alvorens bouwen weer mogelijk is?

Moet gewacht worden tot de luchtkwaliteit aan de eisen voldoet en is dit maatschappelijk acceptabel?

In breder verband zou de overheid meer aandacht moeten hebben voor de processen die leiden tot de totstandkoming van Europese richtlijnen. We hebben dit effect namelijk eerder gezien bij de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Wanneer de Lidstaten in de Europese Raad zoveel macht hebben en Nederlandse ambtenaren in Europese werkgroepen meewerken aan de totstandkoming van dergelijke richtlijnen zou een eenvoudige controle op consequenties bij invoering mogelijk moeten zijn. Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land waarin we veel economische activiteit hebben op een relatief klein oppervlak. De �milieu-effciency� mag hier dan wel in orde zijn maar dreigt ten onder te gaan aan haar eigen succes; vele activiteiten leiden nu eenmaal tot veel uitstoot.

Het ministerie van VROM zou zich naast de korte termijn oplossingen die zij voor ogen heeft, ook moeten beraden op de wijze waarin een klein dichtbevolkt land zich in de richting van Brussel moet opstellen en de wijze waarop zij daarin samenwerkt met het bedrijfsleven dat binnen haar grenzen actief is.

Niels Ruyter

Reageer op dit artikel