nieuws

Miljarden voor bescherming tegen water

bouwbreed

den haag/rotterdam – Het kabinet trekt 2,2 miljard euro uit om het Nederlandse rivierengebied te beschermen tegen het wassende water. Als gevolg van de maatregelen zal het water in de rivieren gemiddeld met 30 centimeter zakken. De werkzaamheden moeten uiterlijk 2015 klaar zijn.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het pakket maatregelen waarmee staatssecretaris Schultz van Haegen (water) de capaciteit van de Nederlandse rivieren flink wil uitbreiden. In totaal gaat het om dertig projecten waarbij sprake is van dijkverlegging, uiterwaardvergraving, ontpoldering, krabbenverlaging en dijkverzwaring.

In de toelichting op de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zegt het kabinet voor een “robuuste oplossing” van het hoogwaterprobleem te hebben gekozen. “De afgelopen eeuwen hebben we traditioneel ruimte van de rivier afgenomen; nu hebben we besloten ruimte aan de rivier te geven”, aldus de staatssecretaris gisteren bij de presentatie van de plannen.

In het pakket van Schultz wordt het accent verschoven van dijkverbetering naar rivierverruiming. “Met deze keuze is een gedeeltelijke herinrichting van het rivierengebied onontkoombaar”, stelt het kabinet. Naar schatting 100 tot 150 huizen en enkele tientallen bedrijven in het rivierengebied moeten als gevolg van de plannen verdwijnen. In totaal verdwijnt er 1500 hectare landbouwgrond.

Rijkswaterstaat gaat de werken vanaf 2009 ter hand nemen. Een aantal projecten wordt versneld aangepakt. Het gaat om ontpoldering van de Overdiepsche Polder, waarbij de aanwezige boerderijen op terpen worden geplaatst, de ontpoldering van de Noordwaard bij de Biesbosch, de dijkverlegging Westenholte en de uiterwaardvergravingen Scheller en Oldener Buitenwaarden langs de IJssel. Het kabinet heeft besloten af te zien van de inrichting van de Ooijpolder en Rijnstrangen als noodoverloopgebieden. In deze gebieden was veel verzet tegen de plannen. De eveneens omstreden dijkteruglegging in Lent bij Nijmegen staat wel in de plannen. Als gevolg van de dijkteruglegging moeten vijftig woningen verdwijnen. Het kabinet houdt de mogelijkheid wel open om op termijn toch voor een alternatieve maatregel te kiezen om de bestaande flessenhals in de Waal te verruimen. In dat geval gaat het om een geul die in de uiterwaarden wordt gegraven. Het kabinet wil met de maatregelen de capaciteit zodanig vergroten dat de Rijn 18.000 kubieke meter water per seconde kan verwerken en de Maas 3800 kubieke meter.

Na 2015 zal de capaciteit vooral als gevolg van de klimaatverandering nog groter moeten worden, denkt het kabinet. In de plannen is al een aantal gebieden en rivierverruimende maatregelen voor de toekomst in kaart gebracht. Het kabinet kiest expliciet niet voor het graven van grote hoogwatergeulen met hoge dijken, omdat dit het rivierenlandschap te veel zou aantasten. De oplossing wordt vooral binnendijks gezocht met onder meer stedelijke hoogwatergeulen bij Arnhem en Nijmegen en bij Zutphen en Deventer en elders de vergroting van het winterbed door dijkverleggingen.

De planologische kernbeslissing voor de rivieren gaat komende zomer de inspraak in.

Reageer op dit artikel