nieuws

Integriteit binnen aannemerij moet van twee kanten komen

bouwbreed Premium

De Confederatie Gespecialiseerde Aannemers (Conga) werkt aan een gedragscode voor de relatie tussen de hoofdaannemer en de gespecialiseerde aannemer. Nog dit jaar, aan het eind van de zomer moet het document gereed zijn. De ondertekening van de code Samen door één deur moet volgens Arnold Blonk het begin zijn van een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en erkenning van elkaars zakelijke belangen.

De wat gedateerde benamingen hoofd- en onderaannemer drukken niet alleen de formele relatie uit die de aannemer ten opzichte van zijn opdrachtgever inneemt. De woorden zeggen vooral ook veel over de verhoudingen tussen hoofdaannemer (HA) en de gespecialiseerde aannemer (GA). De eerste bepaalt, de tweede volgt. Zo wordt het althans door veel bedrijven ervaren die bij de lidorganisaties van Conga zijn aangesloten. Ze zijn werkzaam in de beroepsgroepen tegelzetten, metselen, betonstaalverwerken, voegen en gevelreiniging, kitverwerken, steigerbouwen en dakdekkers hellende daken.

Veruit de meeste van deze GA�s zijn typische mkb-bedrijven. Bedrijven dus die niet over uitgebreide (juridische) stafafdelingen beschikken maar organisaties waar – in het gunstigste geval – een kleine groep van medewerkers verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering.

Winstmarges

De GA-bedrijven worden veel meer gedragen door de aanwezigheid van vakkennis bij de directeur en medewerkers dan door kennis en vaardigheden die het ondernemerschap vereist. Maar er zijn nog meer kenmerkende verschillen. Van oudsher is de GA gewend eerst en vooral te communiceren met de HA, terwijl de laatste een centrale positie inneemt. De HA overlegt en onderhandelt niet alleen direct met de opdrachtgever maar ook met de vele overige bouwpartijen waaronder anderen GA�s. Waar de HA inzicht heeft in en betrokken wordt bij het totale bouwproces, heeft de GA slechts te maken met een beperkt deel, namelijk dat deel van de uitvoering waarvoor hij wordt ingeschakeld.

De verschillen tussen beiden zijn allesbepalend voor hun onderlinge relatie. Ze zijn bepalend voor het gewicht dat de GA in de schaal kan leggen bij de onderhandelingen met zijn opdrachtgever (en dat is voor de GA vrijwel altijd de HA). In zo�n sfeer blijkt het niet makkelijk om als gelijkwaardige partners samen op te trekken.

Nuchter beschouwd is er geen enkele grond voor die ongelijkwaardigheid. De ruim 6800 GA-bedrijven genereren een omzet van meer dan 10 miljard euro.

Zo afhankelijk als de GA voor zijn opdrachten van de HA is, zo afhankelijk is de HA van de GA voor de uitvoering van de projecten en het inhuren van expertise. Beide partijen hebben elkaar gewoon nodig. Ze moeten communiceren om het niveau van oplevering hoog te houden. Ze moeten samenwerken om de bouwkosten beheersbaar te houden en te kunnen werken met redelijke winstmarges. Ze zullen samen door één deur moeten.

�Samen door één deur� is ook de werktitel van de gedragscode waaraan Conga werkt. In de loop van dit jaar moet het document zijn beslag krijgen. Het betreft een reeks afspraken die achteraf misschien zo vanzelfsprekend zal blijken.Om wat voor afspraken gaat het dan? Bijvoorbeeld om op tijd de juiste bestekteksten te ontvangen.

Wil een GA een goede offerte kunnen uitbrengen dan heeft hij daarvoor de juiste omschrijvingen nodig. Op tijd en volledig. Wanneer in de loop van het voortraject daarin wijzigingen worden aangebracht, is het niet meer dan logisch dat de GA hiervan ook meteen in kennis wordt gesteld. En uiteraard staan er de verplichtingen van de GA tegenover. Wanneer de GA belooft voor een bepaalde datum een offerte uit te brengen, dan moet hij die ook nakomen.

In de gedragscode wil Conga een bepaling opnemen dat bij een zeker kwaliteitsniveau ook een zekere prijs hoort. Het mag niet zo zijn dat de HA richting zijn opdrachtgever verklaart integer te handelen en dat diezelfde verklaring vervolgens geen inhoud meer heeft bij de onderhandelingen met de GA. Na het verstrekken van de opdracht moeten de te verrichten werkzaamheden en de toe te passen materialen niet opnieuw punten van onderhandeling worden.

In de gedragscode zal Conga bepalingen opnemen over de wijze waarop opdrachten worden verstrekt en bevestigd, zodat misverstanden worden voorkomen en er geen onnodige bron van ergernis ontstaat.

Er moeten bepalingen komen over meer- en minderwerk (en vooral de vastlegging ervan), de planning van de werkzaamheden, de procedures bij oplevering en de facturering. Maar dat is toch allemaal al geregeld, zult u reageren. Inderdaad, in grote lijnen en algemene termen is het geregeld. Maar als het erop aankomt, is er altijd wel een aspect dat de nodige discussie oplevert.

Conga past ervoor elke afspraak in lijvige overeenkomsten vast te leggen. Want is het niet zoveel prettiger als wij gewoon op basis van fatsoenlijke omgangsvormen en wederzijds vertrouwen afspraken maken over integer zakendoen en die vervolgens ook gewoon nakomen? Met het document �Samen door één deur� geeft Conga de verspreiding van de gedragscode voor de bouw zoals de Regieraad die nastreeft een extra dimensie.

De Regieraad vraagt bouwbedrijven de code ook bij hun onderaannemers en toeleveranciers op de agenda te zetten. Conga gaat graag op dat verzoek in maar stelt nadrukkelijk dat integriteit wel van twee kanten moet komen.

Tot slot dit nog: de Regieraad wil dat opdrachtgevers actief bij bouwbedrijven gaan informeren of zij zijn aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. Laat die opdrachtgevers straks meteen even informeren of het bouwbedrijf ook daadwerkelijk uitvoering geeft aan de ondertekende code waarin het verklaart op een nette manier om te gaan met de gespecialiseerde aannemer.

Arnold C. Blonk

Voorzitter Conga, Nieuwegein

congasecretariaat@planet.nl

Beide partijen hebben elkaar nodig

Reageer op dit artikel