nieuws

Brede natuurbrug met natte route

bouwbreed

boxtel/best – Minister Peijs (verkeer) opent vandaag de eerste natuurbrug in Noord-Brabant. Bijzonder is niet alleen de veel grotere breedte dan gebruikelijk, maar vooral ook de volledig regelbare schijngrondwaterspiegel die voor specifieke diersoorten is aangelegd op het ruim 7 meter boven maaiveld liggende ecoduct.

Tussen Boxtel en Best kruist de 50 meter brede natuurbrug zowel de snelweg A2 als een parallelweg. Via forse hellingbanen aan weerszijden moet een scala aan dieren worden verleid om gebruik te maken van heel het Groene Woud. Dat is het 7500 hectare grote, deels nog versnipperde natuurgebied dat in de regio moet ontstaan, maar dat door de snelweg bruut wordt doorsneden.

Maaiveldniveau

Liggen ecoducten normaliter op dezelfde hoogte als het omringend gebied en duikt de ingesneden snelweg er onderdoor, in Brabant is de situatie omgekeerd. De snelweg ligt hier op maaiveldniveau en het ecoduct is in de vorm van een betonnen viaduct omhoog gebracht.

Vanwege de drassige omgeving zou een droge overbrugging van de snelweg veel dieren van de overstap weerhouden, met name amfibieën zoals de Kamsalamander.

Daarom is besloten op de natuurbrug een kunstmatige grondwaterspiegel aan te brengen, met enkele waterpoelen in de naastgelegen hellingbanen. Om een te snelle afstroming van het opgepompte grondwater te voorkomen is de onderbouw van de taluds trapsgewijs vormgegeven. Door deze benadering is de totale lengte van de overbrugging meer dan 50 meter geworden. Ook de breedte van 50 meter is meer dan de 35 meter die normaliter wordt aangehouden. Die grotere breedtemaat biedt meer mogelijkheden om aparte zones voor verschillende diersoorten aan te leggen. Door aan beide langszijden aarden wallen zijn aan te brengen, is er bijna niets meer merkbaar van de licht- en geluidsoverlast die het wegverkeer oplevert.

Gebiedseigen

Via een door sensoren gecontroleerde en aangestuurde vochthuishouding wordt de grondwaterspiegel op peil gehouden met ondiep grondwater uit de directe omgeving. Daarbij is de opbouw van de grondlagen op de natuurbrug en de hellingbanen een directe kopie van de grondlagen in de directe omgeving. Volgens ecoloog H. van Beusekom van Rijkswaterstaat bestaat de grond op de beide hellingbanen uit circa 60 centimeter gebiedseigen grond. Op de hooggelegen gedeelten met het drainage- en irrigatiesysteem bestaat het pakket uit een 15 centimeter dikke laag drainagezand en bijna een halve meter gebiedseigen grond.

Volgens Van Beusekom is de grondslag in de directe omgeving zodanig nat, dat er niet kan worden gewoond of geboerd, zodat het drainagesysteem op de natuurbrug ook nodig is om in voorkomende gevallen een teveel aan hemelwater af te voeren.

Natuurbrug Het Groene Woud is in opdracht van Ballast Nedam ontworpen door Arcadis, dat zowel voor het civieltechnische viaductontwerp als de vormgeving en de cultuurtechnische afwerking het eigen �ecoductenteam� heeft ingeschakeld. Ballast Nedam werd door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat uitgekozen vanwege de ervaring met Design & Construct. Het totale project is op circa 9 miljoen euro begroot.

Bovenaanzicht natuurbrug met volledig regelbare grondwaterspiegel.

Reageer op dit artikel