nieuws

Alphen aan den Rijn moet beter gaan aanbesteden

bouwbreed

alphen aan den rijn – Het gemeentelijke aanbestedingsbeleid in Alphen aan den Rijn moet veel beter. Er moet steviger toezicht komen en de dossiervorming daarover moet strakker. Op centraal niveau bestaat er geen enkel centraal toezicht op het aanbestedingsbeleid en niemand heeft enig idee wat in Alphen is uitgegeven. Want totaalbedragen ontbreken.

Dat concludeert de onafhankelijke rekenkamercommissie. Deze commissie, die bestaat uit twee raadsleden, twee onafhankelijke leden en een onafhankelijke voorzitter, vroeg aan het college van burgemeester en wethouders een totaaloverzicht van alle aanbestedingen in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2004. Het college stuurde daarop slechts een lijst van kopieën van facturen.

De rekenkamercommissie was daar niet blij mee en heeft toen zelf vijf projecten uitgekozen om te bestuderen. Een ervan was het plaatsen van noodlokalen in de nieuwbouwwijk Kerk en Zanen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 22 november 2001 een krediet beschikbaar gesteld van 669.462 euro, toen nog bijna anderhalf miljoen gulden. De opdracht is tot verrassing van de rekenkamercommissie en in strijd met de regels mondeling en onderhands gegund aan één bedrijf.

Volgens de Nota Aanbestedingsbeleid van januari 1998 is de hoofdregel, dat werken onder 136.500 euro (dat was 300.000 gulden) onderhands aanbesteed mogen worden en de werken daarboven openbaar worden aanbesteed, met of zonder voorselectie. En elke afwijking van die regel dient altijd gemeld worden.

Daarnaast geldt de Europese regelgeving. Leveringen, werken of diensten boven vastgestelde drempelbedragen dienen openbaar te worden aanbesteed en de aanbestedende dienst is vrij te kiezen voor een openbare of niet-openbare procedure. Maar dat laatste moet met een voorselectie, die aan strikte selectiecriteria is gebonden.

Het niet in acht nemen van de aanbestedingsvoorschriften voor overheidsopdrachten terwijl dit wel verplicht is, levert onder andere een onrechtmatige daad van de aanbestedende dienst op jegens gepasseerde inschrijvers. Via een kort geding kan alsnog een Europese aanbesteding en een nieuwe evaluatie van de offertes worden gevorderd. Dwangsommen moeten ervoor zorgen, dat de aanbestedende dienst de uitspraak van de rechter alsnog nakomt.

Bij de bouw van de noodlokalen in de wijk Kerk en Zanen is duidelijk afgeweken van de procedure. Dat is volgens de gemeenteambtenaren gebeurd onder tijdsdruk, omdat een nieuw schooljaar voor de deur stond. We schrijven dan eind november 2001. De noodlokalen zouden op 1 maart 2002 gebruiksklaar moeten zijn. Op tijd voor het nieuw schooljaar. Omdat de gemeente al eerder contact had met een leverancier, viel de keus op hem. Men was tevreden over diens werk en het gebruikte systeem sloot aan bij eerdere noodlokalen.

En toen begon de procedure ernstig te rammelen, want de rekenkamercommissie heeft niet kunnen achterhalen of het college van B en W inderdaad toestemming heeft gegeven om van de regels af te wijken. De gemeenteraad is daar in elk geval niet over ingelicht.

Merkwaardigerwijs wordt op vrijdag 16 november 2001 door een leverancier een derde offerte uitgebracht, met als voorwoord: “In aansluiting op ons aangenaam mondeling onderhoud van donderdag jl. bevestigen wij hiermede uw mondelinge opdracht voor productie, levering en plaatsing van: een 40-delige schoolunit, eerste fase van totaal 760 m2, en geheel volgens bijgevoegde tekening etc. etc. Bijschrijving en uitvoering volgens de bijgesloten beschrijving van 14 november 2001. Prijzen volgens offerte d.d. 07.11.2001.”

De rekenkamercommissie concludeert hieruit, dat de gemeente met de mondelinge opdracht en de schriftelijke bevestiging van een dag later, verplichtingen is aangegaan. En pas een week later krijgt de gemeenteraad een voorstel tot een besluit, waarbij ook nog eens – en blijkbaar ten onrechte – is aangegeven, dat de financiële verplichtingen pas ná het raadsbesluit zullen worden aangegaan.

Geen antwoord

De rekenkamercommissie heeft – ondanks herhaalde verzoeken – nooit antwoord gekregen op de vraag wat het totale bedrag is dat in Alphen aan den Rijn in de jaren 2000 tot en met 2003 is aan- en uitbesteed.

Wel valt het college over de titel van de rapportage. Want het college schrijft nogal zuur: “Het is ons niet geheel duidelijk waarom al in de titel �Gunnen zonder (over)zicht� – en dus voorafgaande aan het lezen van de inhoud – aan de onderzoeksrapportage een negatief waardeoordeel wordt meegegeven.”

Bij bouw noodlokalen is duidelijk afgeweken van procedure

Reageer op dit artikel