nieuws

Stimuleer arbovriendelijke aanpak

bouwbreed

Bouwwerkgevers moeten zich bewuster worden van de positieve effecten van deze methodes en hulpmiddelen. Daarbij zouden de opdrachtgevers veel vaker de arbovriendelijke aanpak als eis op tafel moeten leggen, zeker wanneer het de overheid betreft. Projecten in het kader van de arboconvenanten kunnen een belangrijke stimulans betekenen.

Er is een groot aantal oorzaken van het niet hanteren van de arbovriendelijke werkmethodes en hulpmiddelen. Meestal laten bouwwerkgevers zich afgeschrikken door het idee dat ze forse investeringen moeten doen.

Ook is in veel gevallen gewoonweg niet bekend dat er voor een bepaalde methode ook een arbovriendelijke variant is.

Wel is inmiddels de beschikbaarheid van de methodes en hulpmiddelen bijzonder groot. Voor vrijwel alle sectoren en beroepen zijn er hulpmiddelen voorhanden. Of het nu is in de vloerenbranche (vloeren gieten), de bestratingsbranche (mechanisch straten) of in de glaszettersbranche (gebruik van de glaskar en gevelridder). Het niet hanteren van arbovriendelijke methoden en hulpmiddelen vind ik een gemiste kans. Immers, de arbovriendelijke aanpak betekent een beperking van de risico�s die tijdens het werk optreden, zoals zwaar tillen, veel stof en hoge geluidsniveaus. Het verminderen van deze risico�s zorgt ervoor dat het ziekteverzuim en de WAO-instroom dalen. Dit verbetert het imago van de bedrijfstak en uiteindelijk ook de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak voor nieuw personeel. Bovendien zorgen betere arbeidsomstandigheden ervoor dat de oudere werknemers in het bedrijf langer gezond aan de slag blijven.

Wat moet er gebeuren om van arbovriendelijke methodes en hulpmiddelen wel gemeengoed te maken? Allereerst ligt er grote verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf. Werkgevers moeten zich realiseren dat arbovriendelijk werken in sommige gevallen kosten met zich meebrengt, maar loont op de lange termijn. De investeringen betalen zich in de regel snel terug door de besparingen op de kosten van het ziekteverzuim. In veel gevallen is ook direct resultaat te verwachten.

Bij de gietvloer bijvoorbeeld is de prijs per vierkante meter nagenoeg gelijk aan die van de traditionele zandcementvloer. Hoe het mogelijk is dat in de praktijk vaak toch niet wordt gekozen voor (bijvoorbeeld) de gietvloer, komt over het algemeen door de starheid in sommige ondernemingen. In die ondernemingen wordt liever vastgehouden aan een weliswaar meer belastende, maar vertrouwde werkwijze. Naast het hoge inverdieneffect van veel methoden en hulpmiddelen is er nog een ander belangrijk voordeel van de arbovriendelijke aanpak. De werkgever toont er zijn goed werkgeversschap mee. De werkgever doet zijn medewerkers een plezier en zorgt voor een positieve uitstraling naar de opdrachtgever, die ook deels voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats verantwoordelijk is. Vanuit dit oogpunt zou de groep opdrachtgevers niet per definitie moeten kiezen voor de laagst mogelijke prijs van bedrijven die het met de arbeidsomstandigheden niet zo nauw nemen. Dat geldt met name voor de situatie waarin de overheid als opdrachtgever optreedt. De overheid moet immers het goede voorbeeld geven. Gelukkig doet de overheid dit al deels met een nieuwe subsidieregeling, die dit jaar voor de Farbo-regeling in de plaats is gekomen. Bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor subsidie als ze bijvoorbeeld machines, gereedschappen of meubilair aanschaffen waarmee veiliger en gezonder kan worden gewerkt.

Belemmerend

Ook ligt er zeker een verantwoordelijkheid bij de architecten. Deze partij zou in het ontwerp rekening moeten houden met de arbeidsomstandigheden. Veel hangt ook af van het directe contact tussen het bedrijf en de opdrachtgever. Dit contact wordt helaas te vaak verstoord door allerlei tussenpartijen, zoals adviesbureaus. Deze bureaus houden zich over het algemeen niet bezig met de arbeidsomstandigheden. En dat werkt mijns inziens belemmerend bij het creëren van draagvlak voor maatregelen voor de gezondheid en veiligheid. Ook hier zouden de opdrachtgevers dus alert op moeten zijn.

Arbouw doet al jaren onderzoek naar de effecten van arbovriendelijke methodes en hulpmiddelen. Al geruime tijd kan via de website van Arbouw een uitgebreide database met hulpmiddelen worden geraadpleegd. In opdracht van Werkgoed (het Arboconvenant Bouw) wordt deze vernieuwd en uitgebreid met nieuwe hulpmiddelen. De database krijgt een meer toegankelijk en interactief karakter. Hiermee wil Arbouw de bekendheid van de hulpmiddelen nog verder verbeteren en de effecten inzichtelijk maken.

Ronduit lovenswaardig zijn de impulsen vanuit de arboconvenanten. De verwachtingen zijn hoog gespannen rondom twee nieuwe projecten. Vanuit Werkgoed is onlangs het project Hulpmiddelen helpen gestart. Binnen dit project zal worden getracht de inzet en het gebruik van hulpmiddelen te bevorderen. Vanuit Samen Beter (het Arboconvenant voor de sector Afbouw en Onderhoud) is een begin gemaakt met een vergelijkbaar project. Gedurende de looptijd zal worden onderzocht wat de knelpunten en mogelijke oplossingen zijn ten aanzien van de fysieke belasting in deze bedrijven. Daarbij wordt getracht arbovriendelijke methodes in de bedrijven te introduceren. Tot slot zullen door Werkgoed en Samen Beter de resultaten breed gecommuniceerd worden, zodat inzichtelijk wordt welke methodes en hulpmiddelen voor de bedrijven de meest geschikte zijn. Voor de werkgevers van bedrijven in de bouwnijverheid is het belangrijk serieus met deze signalen aan de slag te gaan. De bedrijven kunnen zich op deze wijze vaker manifesteren als modern en innovatief, óók op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Innovatie zou ook een doel moeten zijn voor de andere partijen in de bedrijfstak. Daar is gezien de positieve effecten van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden alle reden voor.

Cees van Vliet

Algemeen directeur Arbouw

Ook ligt er een verantwoordelijkheid

bij de architecten

Reageer op dit artikel